24 nov 2020

Statsbudsjettanalysen 2021: Igjen vekst i bevilgningene til forskning

Budsjettforslaget for 2021 fra Regjeringen Solberg vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 40,9 mrd. kr, 2 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2020.

Med en nominell vekst på 5,3 prosent og realvekst på 2,1 prosent, brytes tendensen fra de siste tre årene med tilnærmet nullvekst i FoU-bevilgningene. FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er for 2021 anslått til 1,11 prosent, ned fra 1,14 prosent i 2020, da svak BNP-utvikling på grunn av koronapandemien gir økt FoU-andel.

Det viser NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2021.

Regjeringen følger opp gjeldende Langtidsplan for forskning og høyere utdanning med økte bevilgninger på i alt 960 mill. kr. Av dette er 339 mill. kr knyttet til tre tallfestede opptrappingsplaner for perioden 2019-2023. I budsjettet for 2020 var de tilsvarende tallene 585 mill. kr samlet og 315 mill. kr innenfor opptrappingsplanene.

Flere store covid-19-rettede bevilgninger i 2020 følges opp i budsjettet for 2021, og gir særlig vekst i bevilgninger til næringsrettet FoU og nye studieplasser i høyere utdanning.

Det er en realvekst i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler på 2,6 prosent, vesentlig høyere enn i 2019 og 2020. En stor del av veksten gjelder videreføring av studieplasser og rekrutteringsstillinger opprettet i 2020 som covid-19-rettet tiltak..

Statsbudsjettet 2021: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 (NIFU Innsikt 2020:11)

For mer informasjon, kontakt:
Egil Kallerud, spesialrådgiver, Studier av forskning og innovasjon
egil.kallerud@nifu.no
(+47) 975 66 656

Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
(+47) 977 58 284