24 nov 2021

Statsbudsjettanalysen 2022: Beskjeden vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning

Statsbudsjettanalysen 2022: Beskjeden vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning

Budsjettforslaget for 2022 vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 42,7 mrd. kr, 1,9 mrd. kr mer enn i vedtatt budsjett 2021.

Det gir en nominell vekst på 4,7 prosent og en realvekst på 2,1 prosent. FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er for 2022 anslått til 1,06 prosent, det samme som i 2021, men ned fra 1,15 prosent i 2020. Økt kontingent med nesten 800 mill. kr for deltakelse i EUs forsknings- og innovasjons­programmer utgjør en stor del av veksten.

Det viser NIFUs analyse av budsjettforslaget for forskning og høyere utdanning for 2022.

Regjeringen følger opp gjeldende Langtidsplan for forskning og høyere utdanning med økte bevilgninger på nærmere 940 mill. kr, hvorav 440 mill. kr er knyttet til tre tallfestede opptrappingsplaner for perioden 2019-2022. Nesten halvparten av oppfølgingen i 2022, nær 440 mill. kr, finansieres ved gjenbruk av midler under Forskningsrådets avsetninger av ikke utbetalte bevilgninger fra tidligere år.

Det er en liten realvekst i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler dersom teknisk kutt som følge av omlegging av pensjonsinnbetaling i statlige virksomheter holdes utenfor. Støre-regjeringen foreslår å øke bevilgningene til desentralisert utdanning, inkludert videreføring av studiested på Nesna.

Statsbudsjettet 2022: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 (NIFU Innsikt 2021:15)

For mer informasjon, kontakt:
Egil Kallerud, spesialrådgiver, Studier av forskning og innovasjon
egil.kallerud@nifu.no
(+47) 975 66 656

Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
(+47) 977 58 284