6 nov 2012

Statsbudsjettet 2013: Mindre realvekst, mye til utlandet og få satsinger

NIFUs årlige rapport om hva høstens budsjettproposisjon innebærer for forskning og høyere utdanning, foreligger. Den viser at utgiftene til forskning og utvikling (FoU) får en mindre realvekst i 2013.

Veksten kommer for en del på kapitler der anslagene er usikre, og det er særlig stor vekst i bevilgninger som går til utlandet, og der økningen neppe vil innebære volumøkning av betydning i norsk forskningsaktivitet. FoU-utgiftenes andel av så vel brutto nasjonalprodukt som samlet statsbudsjett er på samme nivå som i 2011 og 2012.

Hovedelementene i budsjettforslaget er:

  •     Kontingenten for deltakelse i EUs forskningsprogrammer øker med 318 mill kr.
  •     Bevilgningene til universiteter og høgskoler øker med 5,6 prosent, i hovedsak som følge av pris- og lønnsjustering, tidligere års økning i studiekapasiteten og økning i avlagte studiepoeng.
  •     Det er ingen realvekst i bevilgningene til Forskningsrådet, verken fra de største bidragsytende departementene samlet eller fra Kunnskapsdepartementet særskilt.
  •     Klimaforskning styrkes med 42 mill kr til nytt forskningsprogram og 5 mill kr i økt bevilgning til Senter for klimadynamikk i Bergen.
  •     Det etableres et nytt forskningsprogram for samfunnssikkerhet og beredskap med et årlig budsjett på 20 mill kr.
  •     Ordningen for støtte til sentra for fremragende forskning styrkes med 35 mill kr.
  •     Det bevilges 12,5 mill kr til Kavli-senteret ved NTNU.
  •     Det gis startbevilgning til bygging av to forskningsfartøy med i alt 120 mill kr.
  •     Næringsrettet forskning innen nanoteknologi og bioteknologi styrkes med hhv 20 og 10 mill kr, og Forskningsrådets ordning for brukerstyrt innovasjon (BIA) styrkes med 9,4 mill kr.