6 nov 2017

Statsbudsjettet 2018: Realnedgang i bevilgningene til forskning og utvikling

Andelen av BNP til forskning og utvikling går noe ned, men er fortsatt godt over én prosent. Dette er NIFUs analyse av Solberg-regjeringens budsjettforslag for forskning og høyere utdanning.

Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 vil bety følgende for forskning og høyere utdanning:

• De samlede bevilgningene i Prop. 1 S (2017-2018) til forskning og utviklings­arbeid (FoU) er anslått til 35,4 mrd. kr. Det er snaut 300 mill. kr mer enn i vedtatt budsjett 2017. Det gir en nominell vekst på 0,8 prosent og en realnedgang på 1,7 prosent. På 2000-tallet er det kun ett år tidligere at FoU-bevilgningene har hatt realnedgang (2011).

• Etter at FoU-bevilgningenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) gjorde et sprang fra 0,90 prosent i 2014 til 0,99 prosent i 2015, økte andelen kraftig til 1,06 prosent i 2016 og 2017. I 2018 går imidlertid anslått BNP-andel ned til 1,04 prosent. FoU-bevilgningenes andel av statsbudsjettet er omtrent den samme som i 2017, som er høyere enn noen gang tidligere.

• Mye av veksten i 2017 var knyttet til store bevilgninger på poster uten direkte effekt på volumet på ordinær FoU-virksomhet (forskningsfartøy, bygg, fondsinntekter innlemmet i statsbudsjettet). Mye av nedgangen i 2018 skyldes bortfall av eller reduksjon i flere av de samme bevilgningene (forskningsfartøy, bygg). På grunn av en teknisk endring i bevilgningen til vitenskapelig utstyr i 2017 økes denne bevilgningen i 2018 med om lag 480 mill. kr, mens volumøkningseffekten kun tilsvarer 175 mill. kr.

• Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning følges opp med økte bevilgninger til vitenskapelig utstyr med 175 mill. kr og støttetiltak for deltakelse i EU-forskning med 79 mill. kr. Det opprettes ingen nye rekrutteringsstillinger i 2018, etter at målet om 500 stillinger innen 2018 ble overoppfylt allerede i 2017.

• Av Langtidsplanens langsiktige prioriteringer er det særlig verdensledende forsknings­miljøer og muliggjørende teknologier som i 2018 tilgodeses med større vekstposter på i alt hhv. 95 og 65 mill. kr. Det er også flere vekstposter under prioriteringen hav.

• Det er i 2018 nedgang i bevilgningene til næringsrettet FoU, for en stor del fordi de særskilte tiltaks­pakkene for økt syssel­setting/mot ledighet i 2016 og 2017 ikke videreføres i 2018. SkatteFUNN-ordningen brukes av stadig flere bedrifter, og provenytapet knyttet til ordningen fortsetter å øke kraftig fra år til år, og anslås i 2017 (4,3 mrd. kr) å bli mer enn dobbelt så høyt som i 2014 (2,1 mrd. kr), samtidig som veksten antas å fortsette i 2018.

• Det er en realvekst i rammebevilgningen til universiteter og høgskoler på 1,7 prosent, ned fra 2,6 prosent i 2017. Veksten er i de resultatbaserte bevilgningene med åpen ramme.

• Regjeringen viderefører for fjerde år på rad sin politikk for avbyråkratisering og effekt­ivisering med forslag om et generelt kutt på 0,5 prosent i alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Akkumulert utgjør kuttet nær 3 prosent.

Les hele rapporten her.