12 Mar 2021

Stor etterspørsel etter kompetanse

Norske bedrifter melder om en etterspørsel etter kompetanse på omtrent samme nivå i år som tidligere år. - Det skjer til tross for at deler av samfunnet i perioder har vært mer eller mindre nedstengt som følge av koronapandemien, sier seniorrådgiver ved NIFU.

Tallene er hentet fra NHOs kompetansebarometer, som er en undersøkelse av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov. Den er gjennomført årlig siden 2014. Årets undersøkelse er den syvende i rekken og ble gjennomført høsten 2020.

I tillegg til de faste spørsmålene om bedriftenes kompetansebehov er årets nye temaer IKT-kompetanse, grønn omstilling samt rekruttering og dimensjonering av kompetansebehov. Årets undersøkelse omfatter også analyser av bedrifter utenom NHO, og belyser dermed også kompetansebehov i hele næringslivet

– I 2020 oppgir nesten seks av ti av NHO-bedrifter at de i dag har et udekket kompetansebehov. Åtte prosent oppgir at de i stor grad har udekket behov. Grovt sett er dette på nivå med tidligere år. For næringslivet generelt, oppgir rundt halvparten at de har et udekket kompetansebehov, forteller seniorrådgiver ved NIFU Kristoffer Rørstad.

Håndverks- og ingeniør- og tekniske fag har vært de to mest etterspurte kompetansene i hele barometerperioden, og er i år ønsket av henholdsvis nesten halvparten og rundt 40 prosent av bedriftene. Om lag en tredjedel av bedriftene oppgir også et behov for samfunnsfaglig kompetanse.

Størst udekket kompetansebehov finner vi blant medlemsbedriftene til Abelia, Mediebedriftenes landsforening, NHO Sjøfart og Byggenærings landsforening. Flere av disse landsforeningene, har sammen med blant annet Norsk industri hatt et høyt udekket kompetansebehov over tid. Og bedriftene i Nord-Norge og på Nord-Vestlandet har det største kompetansegapet, noe som gjelder både for NHO-bedriftene og i næringslivet generelt.

Andre hovedfunn fra rapporten:

  • Rundt en fjerdedel av NHOs medlemsbedrifter oppgir at de har utilstrekkelig IKT-kompetanse. Kompetansebehovet er i hovedsak knyttet til behovet for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer, nye digitale løsninger, samt endrede arbeidsoppgaver og -former som følge av nye digitale løsninger.
  • Nesten tre fjerdedeler av bedriftene sier seg enig i at deres bedrifter i dag blir berørt av klima- og miljøkrav, og nesten like mange oppgir at de har planer om eller allerede har foretatt endringer som følge av forventninger om grønn omstilling.
  • NHO-bedriftenes forventninger til bemanningssituasjonen inneværende år (2021), er ganske positiv. Rundt en tredjedel forventer en vekst, mens om lag 6 av 10 tror at de vil ha omtrent like mange ansatte som de hadde i fjor (2020).
  • Samtidig ser vi at bedrifter innenfor transport og reiseliv i mindre grad deler den samme optimismen. Disse bransjene er også i større grad negativt påvirket av den pågående pandemien.

NIFU-rapport 2021:4

For mer informasjon, kontakt
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver
kristoffer.rorstad@nifu.no
(+47) 928 19 722