22 jun 2016

Stor økning i arbeidsledigheten blant nyutdannede sivilingeniører

Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste to årene varierer mye mellom utdanningsgrupper. For sivilingeniørene økte ledigheten blant de nyutdannede fra 6 prosent i 2013 til 15 prosent i 2015.

Det viser NIFU-rapporten som presenterer hovedresultater fra Kandidatundersøkelsen 2015. Spørreundersøkelsen er gjennomført blant personer som har tatt mastergrad vårsemesteret 2015, om lag et halvt år etter fullført utdanning. Den ble gjennomført på et tidspunkt da det for første gang på over ti år hadde vært en stor økning i arbeidsledigheten i Norge.

Undersøkelsens hovedtemaer er overgangen fra utdanning til arbeid og de nyutdannedes vurderinger av ulike aspekter ved utdanningens kvalitet og relevans.

Arbeidsledigheten for hele kullet av nyutdannede økte fra 7 prosent i 2013 til 9 prosent i 2015. Det var imidlertid stor variasjon mellom fagfeltene. For mange faggrupper var det små endringer i arbeidsmarkedssituasjonen sammenliknet med 2013. Samtidig økte arbeidsledigheten blant nyutdannede sivilingeniører fra 6 prosent i 2013 til hele 15 prosent i 2015.

Også blant realistene var arbeidsledigheten høy, 14 prosent i 2015 mot 10 prosent i 2013. Blant samfunnsviterne økte arbeidsledigheten fra nær 8 prosent i 2013 til 11 prosent i 2015. Blant realistene og samfunnsviterne økte også andelen som var mistilpasset på andre måter (irrelevant arbeid eller ufrivillig deltid). Blant humanistene var det derimot ingen endring i andelen mistilpassede. Nyutdannede i helse- og sosialfag, pedagogiske fag og økonomisk-administrative fag har best arbeidsmarkedssituasjon. Den relativt gode situasjonen for disse store faggruppene bidrar til å trekke den totale andelen arbeidsledige blant de nyutdannede ned.

Andre hovedfunn:

  • Arbeidsledigheten blant nyutdannede økte særlig mye i Rogaland og Møre og Romsdal.
  • Gode karakterer reduserer sannsynligheten for mistilpasning på arbeidsmarkedet, og betydningen av karakterer er økt under nedgangskonjunkturen.
  • Praksis og relevant inntektsgivende arbeid under studiet reduserer risikoen for mistilpasning.
  • Det å ha innvandringsbakgrunn øker sannsynligheten for å være arbeidsledig.

Datainnsamlingen og arbeidet med rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

NIFU-rapport 2016:17

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Studier av høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
917 81 002