21 feb 2014

Stor økning i entreprenørskapstilbud i høyere utdanning

Men økningen i tilbudet er ujevn. Økningen har ikke skjedd i antall langvarige, men kortvarige kurs.

Alle offentlige læresteder, så nær som samisk høgskole, har tilbud om entreprenørskap i utdanningen. I tillegg har mange private høgskoler slike tilbud.

Det viser en NIFU-rapporten som gir oversikt over det samlede omfanget av entreprenørskapstilbud i høyere utdanning høsten 2013 og sammenlikner det med tilbudet som ble gitt høsten 2010.

NIFU har identifisert 193 studietilbud i entreprenørskap av ulike typer, noe som er en stor økning i forhold til forrige kartlegging, da vi registrerte 135 tilbud. Økningen i tilbud er imidlertid ujevn.

Formålet med studien var å undersøke om det har vært endringer i løpet av planperioden for «Handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009–2014».

De fleste entreprenørskapstilbud gis som enkeltemner. Det har vært en klar økning siden forrige kartlegging i tilbud om entreprenørskap som enkeltemne, mens det har vært en reduksjon i tilbud om bachelorprogrammer i entreprenørskap, i etter- og videreutdanningstilbud og i deltidsstudier. Det har vært en liten økning i antall masterprogrammer i entreprenørskap.

De mest omfattende tilbudene i entreprenørskap gis innenfor økonomiske og administrative fag. Dernest kommer fagfeltet naturvitenskap og teknologi. De to nevnte fagfeltene er blitt mer, og ikke mindre, dominerende når det gjelder entreprenørskapstilbud i utdanningen.

Det har likevel vært en viss økning innenfor fagfelt der slike tilbud var mer sjeldne, som i samfunnsfag og humanistiske og estetiske fag, og dette har i all hovedsak vært gjennom flere tilbud om enkeltemner. Innenfor fagfeltet pedagogiske fag og lærerutdanninger er det en reduksjon i antall tilbud. Dette gjelder spesielt etter- og videreutdanningstilbud i entreprenørskap. Dette står i motsetning til handlingsplanens intensjoner.

I primærnæringsfag er det fortsatt svært få tilbud, og det samme gjelder helse- og sosialfag. I samferdsels- og sikkerhetsfag ble det ikke registrert noen tilbud i 2010, og bare ett i 2013, og i juridiske fag er det fortsatt ikke registrert noen tilbud. Resultatene tyder på, som ved forrige kartlegging, at det bør være rom for å utvikle entreprenørskapstilbudet innenfor flere fagfelt.

Det er meget stor geografisk spredning av tilbudene. De finnes i alle landsdeler og nesten alle fylker. Det har kommet særlig mange tilbud på høgskoler på Østlandet utenom Oslo. Et annet eksempel på geografisk spredning er at det er forholdvis mange bachelorprogrammer i entreprenørskap i Møre og Romsdal. Det er også forholdsvis mange tilbud ved nordnorske læresteder.

NIFU-rapport 8/2014

For mer informasjon, kontakt
Liv Anne Støren, forsker I, Studier av høyere utdanning
liv.a.storen@nifu.no
22 59 51 28