17 sep 2018

Stor variasjon i gjennomføringsgrad mellom ulike fagskoleutdanninger

NIFU har gjennomført en undersøkelse av særtrekk ved helsefag, kreative fag og tekniske fag.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU gjennomført en undersøkelse av gjennomføring og frafall i fagskoleutdanninger. NIFUs forskere har sett på tre ulike fagområder: kreative fagskoleutdanninger, helse- og sosialfaglige fagskoleutdanninger og tekniske fagskoleutdanninger.

De sentrale problemstillingene i prosjektet har vært hvordan gjennomføringen i fagskolen er, hva ulikheter i gjennomføring kan skyldes, og hvilke tiltak fagskolene har satt i verk for å bedre gjennomføringen.

I utgangspunktet skulle DBH Fagskolestatistikk (DBH-F) benyttes som grunnlag for å undersøke gjennomføring i fagskolesektoren. En sammenligning av DBH-F og skolenes egen statistikk, har imidlertid avdekket betydelige avvik, som har gjort en systematisk sammenligning av gjennomføring innenfor hver av fagskoleutdanningene umulig.

Ved å kombinere data fra DBH fagskolestatistikk med tall fra et utvalg skoler, samt intervjuer med skoleledelse, lærere og studenter, får vi likevel fram et grovt bilde av gjennomføringsmønstrene, samt hvordan særtrekk ved de ulike utdanningene og deres studenter kan gi grunnlag for å forstå disse.

Gjennomføringen ser ut til å være høyest på stedbaserte heltidsutdanninger, og disse finner vi innenfor tekniske og kreative fag. Innenfor helse er deltidsutdanning ved siden av jobb hovedregelen, og her er gjennomføringen svakere enn i heltidsutdanningene i de andre fagområdene, men bedre enn i deltidsutdanningene i tekniske fag. I de nettbaserte fagskoleutdanningene er gjennomføringen generelt svakere enn i de stedbaserte utdanningene

Frafallet er i alle utdanningene størst i den første fasen av utdanningen. En viktig årsak, særlig innenfor tekniske og helse- og sosialfag, er det vi i rapporten har kalt skolesjokket. Det innebærer at studentene, som kommer fra arbeidslivet, ikke er forberedt på kravene til studieteknikk, IKT-kunnskaper og til å formulere seg skriftlig. Det er gjerne de med lavest motivasjon som faller fra i den første fasen. Utover i studiet er det færre som faller fra, og eksterne faktorer oppgis som vanligste frafallsårsak (familie, økonomi o.l.).

Alle skolene som er besøkt understreker at de er opptatt av å bedre gjennomføringen og hindre frafall i fagskoleutdanningene. Langt fra alle ser imidlertid dette som en hovedsak, rett og slett fordi de ikke opplever at de har et problem med lav gjennomføring.

NIFU-rapport 2018:21

For mer informasjon, kontakt
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 960 94 032