11 nov 2022

Stor variasjon i skolenes kultur for kunnskapsdeling

Yrkesfaglærere skiller seg fra andre lærere ved at de i større grad opplever tilrettelegging og forventninger om å dele det de har lært.

Lærere som har tatt videreutdanning opplever høyt læringsutbytte. Mange opplever imidlertid at det ikke er så mye rom for å dele denne kunnskapen med resten av skolen.

Yrkesfaglæreres vurdering av skolens kultur for deling av kunnskap varierer sterkt. Det flest yrkesfaglærere sier seg enige i, er at skoleledelsen ønsker at lærere skal ta videreutdanning. De fleste opplever også at de er forventet å dele det de har lært med resten av skolen og at det er lagt til rette for at dette kan skje.

Det viser rapporten «Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2022» som NIFU utgir sammen med rapporten «Deltakerundersøkelsen for lærere 2022».

Førstnevnte presenterer funn fra en spørreundersøkelse rettet mot yrkesfaglærere som har tatt videreutdanning innenfor satsningen Yrkesfaglærerløftet. Øvrige lærere tar videreutdanning innenfor satsningen Kompetanse for kvalitet. Satsningene har blant annet ambisjoner om at deltakere skal få tilbud om kompetansehevende tiltak, både i pedagogikk og didaktikk, og i eget fag og utdanningsprogram.

Andre hovedfunn fra disse to deltakerundersøkelsene 2022:

  • Både lærere og yrkesfaglærere hadde en høy grad av egenmotivasjon for å ta videreutdanning De var først og fremst motivert av interesse for faget og ønsket om faglig og metodisk utvikling, både som lærer og for egen skole.
  • De som har vikarordning og derfor får redusert arbeidstid, er betydelig mer fornøyd med skolens tilrettelegging enn de som har stipendordning.
  • Yrkesfaglærere som studerer det samme som kolleger, opplever i større grad at dialog og samarbeid med medstudenter har vært viktig for læringsutbyttet. De oppgir også i større grad at kolleger og medstudenter har vært viktige for å ta i bruk det de har lært.
  • Det er en høy andel helt nettbaserte studier for yrkesfaglærere sammenlignet med øvrige lærere.
  • Både lærere og yrkesfaglærere flest hadde forventninger til studiene som stemmer overens med ambisjonene til satsningene. Det er særlig praktiske øvelser, arbeid mellom samlinger og samarbeid med medstudenter som har vært viktig for læringsutbytte.
  • Majoriteten av både lærere og yrkesfaglærere forteller om høyt læringsutbytte, som mer refleksjon over egen praksis og økt engasjement i arbeidet.
  • Færre opplever imidlertid at videreutdanningen har vært positiv for samarbeidet ved skolen.
  • Den sammenliknende analysen av lærere, barnehagelærere og yrkesfaglærere viser at lærere opplever en svakere kultur for kunnskapsdeling på arbeidsplassen enn de to andre gruppene.

«Deltakerundersøkelsen for lærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud» (NIFU-rapport 2022:23)

«Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud» (NIFU-rapport 2022:24)

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Pedersen, forsker 2, Grunnopplæring
cathrine.pedersen@nifu.no
(+47) 952 80 687