28 jun 2013

Store ulikheter i yrkesfagelevenes orientering mot fagopplæring

NIFU har i det såkalte Lekkasjeprosjektet undersøkt hvordan elevene i tre ulike utdanningsprogrammer opplever yrkesutdanningen og hva slags ønsker og mål de har videre.

Elevene innenfor Bygg- og anleggsteknikk, et program som retter seg mot en del av arbeidslivet hvor fagopplæring står sterkt, er godt fornøyde med utdanningen, har i stor grad bestemt seg for et fag, og er sterkt motivert for å bli lærlinger. Elevene innenfor et program som retter mot områder hvor fagopplæringen står langt svakere, som Service og samferdsel, er mindre fornøyde med utdanningen, usikre på hva slags fag de kan tenke seg, eller ønsker ikke fagopplæring i det hele tatt. Flertallet i servicefagene orienterer seg i stedet i retning påbygning til generell studiekompetanse, men uten nødvendigvis å ha planer om høyere utdanning.

Elevene på Restaurant- og matfag plasserer seg i en mellomposisjon. Deler av programmet retter seg mot etablerte fagområder, mens andre deler retter seg mot områder hvor fagopplæring ikke har noen sterk posisjon. Samtidig er tilgangen på læreplasser ujevn. Elevene her ser ut til å bli mindre orientert mot arbeidslivet gjennom utdanningen.

Funnene harmonerer godt med tidligere forskning om gjennomføring, som viser at elever på programmene som retter seg mot de tradisjonelle lærefagene innenfor håndverk og industri i langt større grad gjennomfører utdanningen enn elevene i programmer som har mer uklare koplinger mot arbeidslivet.

Rapporten er den andre i prosjektet som har vært finansiert av Kunnskapsdepartementet. Første rapport, 30/2012, handlet om utdanningsprogrammet Helse og sosial.

NIFU-rapport 16-2013

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker II, Studier av grunnopplæring
haakon.host@nifu.no
(+47) 22 59 51 40