20 okt 2017

Store variasjoner mellom sykepleierutdanningene

Resultatene fra de nasjonale deleksamenene viser at det er store karakterforskjeller mellom lærestedene.

En ny rapport om sykepleierutdanningene viser at det er betydelige variasjoner dem imellom på en rekke områder. De skiller seg fra hverandre med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

I tillegg kommer de store forskjellene i resultatene på nasjonale deleksamener  i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Disse forskjellene framtrer på tross av at sykepleierutdanningen er styrt av en nasjonal rammeplan der målet er å sørge for likeverdig utdanning på tvers av læresteder.

–Et viktig prinsipp i norsk helsevesen er idealet om likebehandling. For å kunne holde dette prinsippet i hevd er det nødvendig at alt helsepersonell har et tilfredsstillende nivå av ferdigheter, heter det i rapporten.

Utdanningene har i tillegg ulike eksamens- og vurderingsformer.

–Det kan innebære en risiko for at kravene for å bestå studiene varierer, og kan dermed utfordre målet om at alle sykepleiere skal ha likeverdig kompetanse, står det.

Rapporten presiserer samtidig at det ikke nødvendigvis er forskjeller i kvaliteten på studiene eller at sykepleiere utdannet fra noen læresteder vil gjøre en dårligere jobb enn de andre.

Les rapporten her.

For mer informasjon, kontakt
Kjersti Nesje, forsker, Høyere utdanning
kjersti.nesje@nifu.no
(+47) 916 21 352