29 Mar 2019

Strategi for å styrke realfaglig kompetanse – tilpasset lokale behov

Ønske om å stimulere barns undring og lærelyst og tro på elevaktive arbeidsmåter kommer til uttrykk fra realfagskommuner.

Strategien Tett på realfag skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. NIFU evaluerer strategien på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Foreliggende rapport er den andre av til sammen fire rapporter som presenterer funnene fra NIFUs evaluering. Denne rapporten setter søkelys på hvordan satsingen implementeres.

Et hovedtiltak i Tett på realfag er etablering av realfagskommuner. Disse skal utvikle sine lokale realfagsstrategier for å styrke barn og unges kompetanse og resultater i realfag fra barnehage til fullført grunnskole.

Tiltaket er undersøkt gjennom analyse av 21 lokale realfagsstrategier, besøk i to realfagskommuner og intervjuer med skoleeier og nettverk samt ledelse og ansatte ved til sammen fire enheter, i tillegg til intervju med utviklingspartner fra universitet og høyskole. Det er dessuten gjort sosial nettverksanalyse i de samme to realfagskommunene for å undersøke grad av samarbeid om gitte elementer i strategien.

I begge de to besøkte kommunene var styrking av samarbeidet mellom barnehager og skoler ønsket, men det hadde vist seg vanskelig å realisere. Også nettverksanalysen gjenspeiler få og bare indirekte forbindelser mellom barnehager og skoler i de to kommunene.

Hvordan en kan stimulere barns undring og lærelyst i det daglige var viktigere for styrere og pedagoger i barnehagene enn realfagsrelatert eksperimenter som har preg av underholdning, det de gjerne omtaler som «happenings».

Begge skolene vi besøkte innenfor de to realfagskommunene, mener de har hatt en positiv utvikling i realfag. Dette stemmer godt med våre observasjoner av en variert undervisning og elevaktive arbeidsmåter.

Både gjennomgangen av strategiene og besøkene i de utvalgte kommunene viser at realfagskommuner er ganske forskjellige med hensyn til administrativ kapasitet, næringsliv, innbyggertall og erfaring med satsinger på realfagsfeltet og andre forhold. Slik variasjon har også vært intendert i Utdanningsdirektoratets utvelgelse av søkere til realfagskommunetiltaket innenfor satsingen, med vektlegging av lokale behov.

Fra flere hold etterlyses likevel mer tid til planlegging når realfagskommunene skal i gang. Fra UH-miljøet begrunnes dette med at det er krevende å bemanne for oppgaven når kompetansebehovene i kommunen ikke er kjent før strategiperioden tar til. Fra enheter fremholdes behovet for å forankre satsingen på realfag i staben for å få til en god kompetanseutviklingsprosess.

Delrapport 3 vil ferdigstilles høsten 2020 og sluttrapporten høsten 2021.

NIFU-rapport 2019:1

For mer informasjon, kontakt
Berit Lødding, prosjektleder
berit.lodding@nifu.no
Tlf. 960 94 043