23 Mai 2017

Styrker samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) bidrar til å styrke og forankre samarbeidet mellom universiteter og høgskoler og arbeidslivet, og øke gjensidig forståelse.

Det viser en ny NIFU-rapport.

Norske universiteter og høgskoler ble fra 2011 pålagt å etablere Råd for samarbeid med arbeidslivet. En underveisevaluering gjennomført av NIFU har hatt som formål å undersøke om ordningen bidrar til økt og bedre samarbeid mellom universiteter og høgskoler og arbeidsliv, om samarbeidet blir mer strukturert og bedre forankret i institusjonenes planer og strategier. Evalueringen ser også på om RSA-ene bidrar til bedre og mer relevante gradsutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud.

Evalueringen viser at RSA bidrar til å styrke og forankre samarbeidet mellom universiteter og høgskoler og arbeidslivet, og øke gjensidig forståelse. RSA har bidratt til konkrete resultater ved noen institusjoner i form av nye eller endrede studietilbud. Et stort flertall av RSA-medlemmene forventer framtidig nytte. Det viser at ordningen har potensial til å bidra bredere til flere konkrete resultater i fremtiden.

Foreløpig er det i hovedsak grunnlaget for framtidige resultater, i form av bredere kontaktflate, strategisk dialog og gjensidig forståelse, som er styrket.

Kompetansebehovene i regionene har vært et viktig tema i RSA-enes diskusjoner om samarbeid. Flere institusjoner har gått i retning av å involvere regionale aktører mer i RSA og RSA-tilknyttede organer, mens nasjonale aktører har fått en redusert rolle.

NIFUs vurdering er at ordningen har potensial til å skape flere konkrete resultater dersom den videreføres og videreutvikles. Forskernes anbefaling er derfor å videreføre ordningen. Universiteter og høgskoler bør fortsatt gis stor frihet til å tilpasse ordningen lokalt.

Evalueringen er utført på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

NIFU-rapport 2017:9

For informasjon, kontakt:
Sveinung Skule
sveinung.skule@nifu.no
(+47) 920 69 219