1 jul 2021

Svak effekt av ekstratilskudd til læreplasser under Covid-19

NIFU evaluerer i perioden 2020–2024 tiltakene Stortinget har vedtatt for å dempe negative effekter av Covid-19-krisen på videregående opplæring, samlet under det som er kalt Utdanningsløftet 2020.

NIFU evaluerer i perioden 2020–2024 tiltakene Stortinget har vedtatt for å dempe negative effekter av Covid-19-krisen på videregående opplæring, samlet under det som er kalt Utdanningsløftet 2020. Disse tiltakene har som mål både å bidra til at flere fullfører videregående, samt å hindre nedgang i antall læreplasser som følge av krisen. Permitterte og arbeidsledige skal også stimuleres til å benytte den ledige tiden til utdanning.

Arbeidsnotatet er det andre i rekken. Det meste av plassen er viet tiltakene rettet mot nedgang i læreplasser under Covid-19-krisen. Notatet oppsummerer imidlertid også kort  våre undersøkelser av utviklingen til nå i tiltakene rettet mot permitterte og ledige, og mot avgangskullet.

I analysen av læreplassutviklingen baserer vi oss på en registerdataanalyse, en survey rettet mot alle lærebedrifter i Norge, en casestudie av tre fylkeskommuner, samt fylkeskommunenes egne rapporter til Utdanningsdirektoratet. Basert på dette brede datagrunnlaget og denne metodetrianguleringen, er hovedfunnet at ekstratilskuddene til bedrifter under Covid-19-krisen i liten grad har hatt effekt på antall læreplasser i 2020.

For mer informasjon, kontakt
Håkon Høst, forsker
Tlf.  997 09 945
haakon.host@nifu.no

NIFU Arbeidsnotat 2021:9