15 sep 2020

Tellekanter som sorteringsverktøy i ansettelsesprosesser

Tellekanter i vitenskapelig publisering fungerer ofte som en utsilingsmekanisme tidlig i ansettelsesprosesser.

NIFU-forsker Ingvild Reymert har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Minerva om bruk av tellekanter i ansettelsesprosesser i akademia.

Bruken av tellekanter er omdiskutert, men det finnes lite forskning som faktisk sier noe om hvor stor grad eller hvordan tellekantene brukes i ansettelser av forskere. I artikkelen framhever Reymert at det ikke er nødvendigvis et veldig stort fokus på tellekanter i selve bedømmelsen av kandidater, men tellekantene fungerer ofte som en utsilingsmekanisme tidlig i ansettelsesprosesser.

Konsekvensene av dette kan være større enn vi er klar over. For å komme gjennom nåløyet i en ansettelsesprosess er det nødvendig å ha publisert nok i de riktige tidsskriftene. Dette kan påvirke forskeres valg og interesser, hvordan vi tenker om og bedømmer kvalitet, og i verste fall marginalisere enkelte fagretninger slik alternative økonomer har opplevd i de siste årene. Tellekantsystemet bygger også opp under gamle statushierarkier i forskjellige fagfelt. Det er altså ikke bare tellekantsystemet som påvirker fagene, fagene gir også tellekantsystemet ulikt uttrykk i de forskjellige fagfeltene.

I tillegg er det store fagforskjeller. I økonomifaget er det stor bruk av tellekanter, mens blant sosiologer er man mer opptatt av å bedømme selve innholdet i arbeidene til kandidatene. Fysikere og informatikere er derimot mer opptatt av at kandidatene har riktig kompetanse.

For organisasjonsteoretikere er det også et teoretisk poeng i artikkelen at standarder som tellekantsystemet ikke nødvendigvis sprer seg jevnt over i organisasjoner (isomorfi), men blir i stedet oversatt for å passe den lokale konteksten.

Artikkelen kan leses her: Bibliometrics in academic recruitment: A screening tool rather than a game changer.

For mer informasjon, kontakt:
Ingvild Reymert, forsker 3, Høyere utdanning
ingvild.reymert@nifu.no