30 aug 2021

Tematisk FoU for 33 milliarder kroner i 2019 utgjør 44 prosent av total FoU

I en omfattende kartlegging av FoU-ressurser til tematisk rettet FoU, fremkommer det at norske forskningsmiljøer har brukt 33 milliarder kroner på 10 tematisk prioriterte forskningsområder i 2019.

Det er NIFU og SSB som har gjennomført kartleggingen etter avtale med Norges forskningsråd. Ressursene utgjør om lag 44 prosent av den totale norske FoU-innsatsen. Ressursinnsatsen til tematisk innrettet FoU er på samme nivå som for to år siden.  I tillegg er teknologiområdene bioteknologi og IKT kartlagt, og FoU-ressursene beløp seg til henholdsvis om lag 5,4 og 22,5 milliarder kroner i 2019. IKT utgjør dermed om lag 30 prosent av det totale FoU-volumet i Norge.

Funnene er presentert i en ny rapport fra NIFU. Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU og SSB gjennomført en samlet kartlegging av ressursinnsatsen til 10 tematiske forskningsområder, samt teknologiområdene IKT og bioteknologi, som alle er forankret i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Temaområdenes definisjoner er utformet slik at det i utgangspunktet skal være begrenset med overlapp. Mange av temaene er likevel nært beslektet, både med hensyn til fagfelttilknytning og formålet med forskningen, og i praksis vil det kunne være grader av overlapp mellom enkelte av områdene.

Rapporten viser også at:

Svak grønn dreining for energiforskningen som utgjør 14 prosent av total FoU i Norge

Energiforskning som er det største av de kartlagte temaområdene, hadde driftsutgifter til FoU for 10,7 milliarder korner i 2017,  tilsvarende 14,4 prosent av den totale FoU-innsatsen i Norge i 2019. Sammenlignet med 2017, da energiforskningen utgjorde 10 milliarder kroner og rundt 15 prosent av total FoU, var dette en svak realvekst på 0,3 prosent. Energiforskningen har dermed svekket seg sammenlignet med den øvrige forskningen i Norge i denne toårsperioden.  Næringslivet er for øvrig størst og står for 2/3 av de samlede ressursene til energiforskning.

Selv om petroleumsfeltet fremdeles er størst og utgjorde nesten halvparten (48 prosent) av energiforskningen i 2019, har det vært en reduksjon på om lag 200 millioner kroner fra 2017. Samtidig har vi sett en grønn dreining i energiforskningen ved at ressursene til fornybar energi og energieffektivisering har økt med henholdsvis om lag 300 og 700 millioner kroner – tilsvarende 13 og 22 prosent fra 2017. Energieffektivisering utgjør i 2019 nesten en tredjedel, mens fornybar energi utgjør en drøy femtedel av den totale energiforskningen. Tilsvarende fordeling i 2017 var 53 prosent innenfor petroleum, mens energieffektivisering og fornybar energi utgjorde henholdsvis 25 og 21 prosent.

Ressursene til klimaforskning har hatt en realvekst på 13 prosent siden 2017, og utgjør nå mer enn 5 prosent av totalt

Totale FoU-ressurser til klima utgjorde til sammen nesten 3,8 milliarder kroner i 2019. Dette tilsvarte om lag 5,1 prosent av den totale forskningsinnsatsen i Norge. Til sammenligning utførte norske forskningsmiljøer klimaforskning for om lag 3,1 milliarder kroner i 2017, noe som utgjorde i underkant av fem prosent av totale FoU-ressurser dette året. Samlet sett har dermed klimaforskningen styrket seg sett i forhold til 2017. Forskningsområdet klima- og klimatilpasning var størst og utgjorde om lag 1,9 milliarder kroner i 2019, mens klimateknologi og annen utslippsreduksjon beløp seg til 1,0 milliarder kroner, og forskning på CO2-håndtering utgjorde til sammen om lag 850 millioner kroner eller i overkant av en femtedel (22 prosent). Sammenlignet med 2017, har de to forskningsområdene CO2-håndtering og klimateknologi og annet utslippsreduksjon hatt en betydelig nominell vekst på rundt 30 prosent.

Svak vekst for miljøforskningen som utgjør 4,2 prosent av totalt FoU

Forskningsmiljøene rapporterte om totale driftsutgifter til FoU innenfor miljø for om lag 4,2 milliarder kroner i 2019. Som andel av total FoU i Norge utgjør dermed miljøforskningen 5,7 prosent. I 2017 beløp miljøforskningen seg til 4 milliarder kroner, eller 6 prosent av totalt FoU. Av de tre FoU-utførende sektorene er næringslivet størst, og sto for litt mer enn halvparten av det totale FoU-volumet i 2019. Dernest utgjorde instituttsektoren 1,16 milliarder, en andel tilsvarende i underkant av 28 prosent mens de knappe 900 millionene i universitets- og høgskolesektoren utgjorde den resterende femtedel av miljøforskningen.

De blå områdene fiskeri, havbruk og marin FoU utgjorde nesten 9 prosent av totalt FoU

De blå temaområdene fiskeri, havbruk og marin hadde driftsutgifter til FoU som til sammen beløp seg til 6,5 milliarder kroner i 2019. Dette utgjorde en andel på 8,7 prosent av Norges samlede driftsutgifter til FoU. Siden disse tre temaene har blitt kartlagt under ett tidligere, er det relevant å se på disse samlet og gjøre sammenligninger med tidligere års kartlegginger. I 2017 utgjorde de samme områdene om lag 5,6 milliarder kroner, tilsvarende ca. 8,5 prosent av det totale FoU-omfanget. I toårsperioden 2017–2019 har disse temaene samlet hatt en nominell vekst på om lag 850 millioner kroner, tilsvarende en realvekst på om lag 8 prosent.

IKT-relatert FoU beløp seg til 22,5 milliarder kroner i 2019, eller nesten en tredjedel av total FoU i Norge

I 2019 utgjorde driftsutgifter til IKT-relatert FoU 22,5 milliarder kroner. Foretakene i næringslivet sto for mesteparten av IKT-forskningen, 19,4 milliarder kroner. Universitets- og høgskolesektoren bidro med 1,8 milliarder kroner, mens FoU-innsatsen i instituttsektoren endte på 1,3 milliarder kroner. IKT-forskning utgjorde en stor andel av næringslivets FoU, hele 60 prosent. For universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren utgjorde FoU på IKT mellom 8 og 9 prosent av sektorenes totale FoU-omfang. Samlet sett utgjorde dermed FoU-innsatsen på IKT nesten en tredjedel av Norges samlede FoU-ressurser i 2019.

Den nye rapporten er tilgjengelig her:

NIFU-rapport 2021:12

For mer informasjon, kontakt:
Kristoffer Rørstad, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kristoffer.rorstad@nifu.no

(+47) 92 81 97 22