22 jun 2018

Tjenestestøtteprogrammet: mindre relevant, men også motiverende

For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt flere tiltak. På oppdrag fra Bufdir har NIFU gjennomført en evaluering av ett av disse tiltakene: tjenestestøtteprogrammet.

Programmet har som mål å bidra til å bedre kvaliteten på arbeidet den enkelte barnevernsansatte ufører, sikre kvaliteten på det arbeidet den enkelte tjeneste utfører og til slutt bedre den overordene kvaliteten på arbeidet som utføres i den kommunale barnevernstjenesten i Norge, som sådan.

Dette er den andre av to rapporter, og den er basert på data hentet gjennom en survey og intervjuer.

NIFU har i denne rapporten undersøkt deltakernes oppfatning av programmets relevans, hvorvidt deltakerne opplever å ha økt sin kompetanse, og hvorvidt deltakelse i tjenestestøtteprogrammet har ført til endring i praksis.

Resultatene fra både surveyen og intervjuene viste at deltakerne var noe avmålt til hvorvidt programmet var relevant for de områdene de selv opplevde manglende kompetanse. Deltakerne ga likevel uttrykk for at de er moderat tilfredse med tjenestestøtten som helhet, og de opplever også tiltaket som noe motiverende.

Spesielt har det vært muligheten til å utveksle erfaringer med ansatte fra andre tjenester som har vært givende. Deltakerne mente videre at det faglige nivået har vært for lavt og at de i mindre grad har tilegnet seg ny kompetanse. Halvparten av deltakerne rapporterte om endring av egen praksis, mens ingen rapporterte om endring av egen tjenestes praksis.

NIFU-rapport 2018:15

For mer informasjon, kontakt
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 960 94 032