2 des 2014

Trenger mer tysk

En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at over halvparten av bedriftene vil vektlegge fremmedspråk ved nyansettelser. Nest etter engelsk fremstår tysk som det viktigste fremmedspråket. Noe overraskende kommer polsk på plassen deretter. I enkelte regioner og blant større bedrifter er fransk fortsatt på tredjeplass.

Dette er blant funnene som fremheves i et temanotat fra NIFU om behovet for kompetanse om fremmedspråk. Notatet bygger på tall fra NHOs kompetansebarometer, en undersøkelse gjennomført av NIFU på oppdrag av NHO.

Tysk en klar nummer to etter engelsk

Selv om fremmedspråk ikke anses som den mest sentrale ferdigheten ved nyansettelser, oppga over halvparten av bedriftene at fremmedspråkkompetanse tillegges stor eller en viss betydning. De bedriftene som oppga dette ble så bedt om å angi hvilke fremmedspråk de har et konkret behov for. Også her stod bedriftene fritt til å oppgi flere språk.

Ikke overraskende er engelsk det språket som fremheves blant flest NHO-bedrifter. Nesten alle bedriftene som har behov for fremmedspråkkompetanse oppgir at engelsk er viktig.  Sett i forhold til hele utvalget, oppgir 44 prosent av bedriftene et konkret behov for engelsk. Tysk fremstår som det nest viktigste språket. Det er 14 prosent av alle bedrifter som tillegger tyskkunnskaper betydning ved nyansettelser.

Store forskjeller mellom landsforeningene

Det er store forskjeller mellom landsforeningene når det gjelder behov for fremmedspråk utenom engelsk. Behovet for tysk er særlig stort i reiselivsnæringen, der nesten 40 prosent av bedriftene oppgir å ha et konkret behov for tyskkompetanse. Tysk er også viktig for bedriftene innenfor industri og kunnskapsintensiv tjenesteyting. Her har 15-20 prosent av bedriftene et konkret behov for tysk.

Hvilket behov er det for andre fremmedspråk?

Av de mer overraskende funn i studien er det at polsk er det tredje viktigste språket foran fransk og spansk når vi ser på hele utvalget. Her er det imidlertid variasjon mellom regioner og med størrelsen på bedrifter som har svart på undersøkelsen.

Som følge av økt handel med fremvoksende økonomier som Kina og Brasil har mange pekt på behovet for kompetanse i kinesisk og portugisisk. Dette ser imidlertid så langt ikke ut til å ha gitt konkrete utslag blant NHOs medlemsbedrifter. Bare 2 prosent av bedriftene i hele utvalget har behov for kinesisk og 1 prosent for portugisisk.

Temanotat nr. 3 /2014

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder
Espen Solberg, forskningsleder, Studier av forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
Tlf. 22 59 51 22