24 aug 2021

UiS og NIFU er tildelt UNESCO Chair i ledelse og innovasjon

Universitetet i Stavanger og NIFU er utnevnt til UNESCO Chair on Leadership, Innovation and Anticipation (Futures Literacy).

Professor Rune Todnem By fra det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS skal lede arbeidet sammen med spesialrådgiver Per M. Koch fra NIFU.

UNESCO Chair er en utnevnelse som blir gitt til institusjoner med fagmiljø som utmerker seg internasjonalt på fagområder som er relevante for UNESCO. En UNESCO Chair, eller læresete på norsk, skal være et kompetansesenter og en brobygger mellom akademia, samfunn, forskning og myndigheter.

Gjennom dette læresete skal Universitetet i Stavanger og NIFU utforske og utvikle nye former for ledelse og innovasjon. Målet er å bidra til å løse store samfunnsutfordringer, så som realisering av FNs bærekraftmål.

– Det er en ære å bli tildelt denne UNESCO-chairen. Den gir UiS og NIFU en unik plattform til å spille en ledende nasjonal og internasjonal rolle i utviklingen av lederskap og innovasjon til støtte for utfordringer i nåtid og fremtid. Vi vil ha fokus på ledelse og innovasjon som prosess, og da spesielt på hvordan vi alle kan bidra til bærekraftig utvikling, sier professor i ledelse Rune Todnem By.

– Verden står ovenfor en rekke store utfordringer som krever handling og omstilling. Gjennom å reflektere over fremtiden kan bedrifter, organisasjoner og policy-utviklere utfordre sin egen forforståelse. En bedre innsikt i egne forutsetninger og kartene vi bruker for å forstå verden gjør det enklere å identifisere muligheter og utfordringer på en kritisk og kreativ måte, sier Per M. Koch i NIFU.

Læresete i ledelse og innovasjon er en del av UNESCOs Global Futures Literacy Network. Futures Literacy, eller fremtidskompetanse på norsk, vil derfor stå sentralt i arbeidet.
Fremtidskompetanse representerer en tenkemåte og metode for å bruke ideer om fremtiden til å utfordre nedarvede forestillinger og praksiser. Hensikten er å øke forståelsen om hvordan gitte forestillinger, institusjonelle strukturer og handlingsmønster hindrer oss i å finne løsninger på samfunnets utfordringer. Gjennom å utvikle en bedre fremtidskompetanse kan man enklere identifisere verdier, mål, muligheter og trusler, samt finne fram til nye måter å adressere utfordringene på.

Universitetet i Stavanger vil se på hvordan fremtidskompetanse kan anvendes til å utvikle en mer kreativ og åpen form for ledelse i bedrifter og organisasjoner – hele tiden med mål om å svare på utfordringene til både institusjonene og samfunnet.

NIFU vil se på hvordan fremtidskompetanse kan anvendes i policy-læring og utvikling av nye politiske grep i møte med store utfordringer, nasjonalt og internasjonalt. Denne tilnærmingen vil blant annet gjøre det lettere å lære og samarbeide på tvers av politiske, faglige, organisatoriske, sosiale og kulturelle ulikheter.

Universitetet i Stavanger og NIFU vil sammen utvikle bruken av fremtidskompetanse i formålsdrevne lederskap. Inkludert er også transformativ politikkutforming.

UNESCO Chair on Leadership, Innovation and Anticipation vil i tillegg videreutvikle et nasjonalt nettverk for fremtidskompetanse, kalt Futures Literacy Norway.

Se egen nettside her.

Kontaktinformasjon: