20 jan 2022

Utdanningstilbud i samsvar med formålet til tilskuddsordninger

Men statusrapporten «Fleksibilitet og valgfrihet i utdanningstilbud» viser òg at fleksibiliteten i tilbudene i stor grad er begrenset til når og hvor læringsaktiviteten gjennomføres.

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har NIFU skrevet en statusrapport som presenterer status for to tilskuddsordninger: tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanninger.

Arbeidsnotatet beskriver status for tilskuddsordningene høsten 2021, basert på en systematisk gjennomgang av relevant dokumentasjon.

Dokumentgjennomgangen viser at de planlagte utdanningstilbudene i stor grad samsvarer med hovedformålet til de to tilskuddsordningene. De tilbyr utdanninger som kan kombineres med jobb, og som legger opp til at studentene kan følge utdanningen andre steder enn ved det aktuelle lærestedet.

Samtidig viser den systematiske gjennomgangen at fleksibiliteten i tilbudene i stor grad er begrenset til tid og sted, dvs. når og hvor læringsaktiviteten gjennomføres. Dette gjelder spesielt program for fleksible utdanningstilbud, hvor mange av tilbudene vil organiseres som ordinære studieløp utenfor campus.

Dette gjelder også til en viss grad tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud, selv om disse tilbudene fremstår som fleksible langs flere dimensjoner.

Videre viser gjennomgangen at størsteparten av utdanningstilbudene, uavhengig av hvilken tilskuddsordning de faller under, retter seg mot folk i jobb. Dette er i tråd med formålet til begge tilskuddsordningene.

Statusrapporten peker imidlertid på at det kan være studentgrupper som ikke er i jobb, men som av andre årsaker ikke har mulighet til å følge et ordinært utdanningsløp på campus. Det er ikke gitt at disse studietilbudene passer for andre studentgruppen, ei heller at etter- og videreutdanningstilbud, som de fleste av de innvilgede søknadene er, er den utdanningstypen som disse gruppene etterspør.

Statusrapporten presenterer første del av en større evaluering av midler til fleksible utdanningstilbud. Hensikten med evalueringen er å vurdere hvorvidt tilskuddsordningene har fungert etter hensikten, som er å fremme livslang læring gjennom fleksible utdanningstilbud som imøtekommer arbeidslivets lokale og regionale behov. Funnene i statusrapporten vil bli brukt som utgangspunkt for arbeidet med prosjektets sluttrapport, som vil bli publisert høsten 2022.

NIFU Arbeidsnotat 2021:18

For mer informasjon, kontakt:
Lene Korseberg, forsker 2, Studier av høyere utdanning
lene.korseberg@nifu.no
Tlf. 958 11 145