11 apr 2014

Utfordringer med styringslinjer og beslutningsstruktur ved HiOA

NIFU foreslår at den faglige organiseringen kan gjennomgås nærmere, og at det faglig-administrative samarbeidet kan forbedres.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ga NIFU i oppdrag å gjennomføre en underveisevaluering av høgskolen i februar 2014. HiOA ønsker en vurdering av i hvilken grad den strukturen som er valgt etter fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011, understøtter høgskolens strategi, profil og egenart. HiOA er landets største statlige høgskole med ca. 17 000 studenter og ca. 1 850 tilsatte.

Underveisevalueringen er delt i tre faser, og i rapporten som presenterer den første fasen, har NIFU kartlagt og identifisert utfordringer ved dagens organisasjonsstruktur som rolle- og oppgavefordeling, ansvars- og myndighetsfordeling, samhandlings- og koordineringsmekanismer.

Utfordringer og forbedringspotensial

NIFU konkluderer med at det er utfordringer knyttet til styringslinjer og beslutningsstruktur ved HiOA. Dette gjelder særlig oppgavefordeling og rolleforståelse. Forskerne foreslår at den faglige organiseringen kan gjennomgås nærmere, og at det faglig-administrative samarbeidet kan forbedres.

– I fase 2 av evalueringen foreslår vi at det foretas en sammenlikning av HiOA med andre universitet og høyskoler både nasjonalt og internasjonalt for å klarere beskrive utfordringene HiOA står overfor, sier prosjektleder Kyrre Lekve.

Må legges opp i to hovedspor

HiOAs arbeid for å bli universitet må legges opp i to hovedspor. Det ene handler om å oppfylle de formelle kravene forvaltet av NOKUT. Her er HiOA i full gang. Det andre handler om det politiske sporet. Vi anbefaler at det foretas en vurdering av hva HiOA kan lære av sammenlikninger med andre relevante høgskoler og universitet nasjonalt og internasjonalt.

Det kan videre være aktuelt å gjøre en vurdering av de politiske rammebetingelsene og den samfunnsmessige konteksten HiOA arbeider innenfor og gi vurderinger av hensiktsmessige tiltak for å nå fram til politiske myndigheter.

Prosjektgruppa har bestått av Kyrre Lekve (prosjektleder), forskerne Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete Vabø, Mari Elken, Trude Røsdal, samt Audun Gleinsvik (fra underleverandør Proba).

NIFU-rapport 14/2014

For mer informasjon, kontakt
Kyrre Lekve, prosjektleder og assisterende direktør
kyrre.lekve@nifu.no
93 42 43 11 / 22 59 51 05