28 jun 2017

Utnytter skolenes positive særtrekk

Utviklingsveilederne i satsingen Ungdomstrinn i utvikling har opparbeidet seg verdifull dybdekunnskap om enkeltskoler og innsikt om hva kommuner har gjort og lært i satsingsperioden.

Det viser den tredje delrapporten i evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU) fra NIFU. UiU er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Dette skal oppnås ved at lærerne står for en mer praktisk, variert og relevant undervisning, understøttet av god klasseledelse.

Utviklingsveileder er en egen stilling som ble opprettet i forbindelse med forberedelsen og implementeringen av UiU. Utviklingsveilederne støtter og veileder skoleeier og skoleleder i utviklingsarbeidet der det er ønskelig,

Arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 35 utviklingsveiledere ble intervjuet høsten 2016 og vinteren 2017.

Utviklingsveilederne viser til et mangfold av løsninger og handlingsforløp i satsingen i kommuner, skoler og regioner. Gjennomføringen av UiU følger på denne måten ikke noen ensartet mal for gjennomføring og implementering.

I dette vektlegger og utnytter utviklingsveilederne skolenes positive særtrekk i samarbeidet, samtidig som alle skolene forventes å kunne arbeide utviklingsrettet som følge av at de har vært med i UiU.

NIFU Arbeidsnotat 2017:5

For mer informasjon, kontakt:
Eifred Markussen, forsker 1, grunnopplæring
eifred.markussen@nifu.no
(+47) 95 07 06 09