9 nov 2021

Utvikling mot en mer åpen og mangfoldig forskerrolle

En bredere anlagt forskerrolle gjør forskeryrket mer komplekst og krevende, men lar også forskerne få spille på flere ferdigheter. Det kan dessuten bidra til å viske ut skillet mellom forskning og andre kunnskapsintensive yrker.

Forskning og forskere utgjør en viktig del av norsk arbeidsliv, og det er et uttalt politisk mål at akademiske karrierer skal være attraktive.  

Forskeres karrierer, arbeidsbetingelser og identitet synes å være i endring. Det er en stor økning i rekrutteringsstillinger, der flere med forskerkompetanse tar med seg denne kompetansen ut i øvrig arbeidsliv, krav om åpen og brukerstyrt forskning, utarbeiding av nye retningslinjer for vurdering av forskere, forventninger om internasjonalisering og ekstern prosjektfinansiering.  

En ny rapport skrevet på oppdrag for Forskerforbundet belyser forskeres karrierer og karrierebetingelser, arbeidsvilkår og forståelser av forskerrollen. NIFU har undersøkt arbeidshverdagen og karriereløpet for forskere både i og utenfor universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) i Norge i dag.  

Rapporten bygger på en litteratur- og intervjustudie. Den viser til fire hovedfunn: 

  • Forskerne i studien opplever spenninger mellom det å være drevet av et «kall» mot en forskerkarriere – en indre drivkraft og opplevelse av forskning som meningsfullt – men samtidig oppleve arbeidsforholdene innen forskning som krevende og/eller usikre.
  • I UH-sektoren foregår det en utvikling mot mer prosjektbasert organisering av forskningsarbeid, samarbeid med aktører utenfor akademia, og nye ansvarsoppgaver for forskere. Dette kan føre til mer åpne og mangfoldige akademiske identiteter og karrierer – noe som kan gjøre mobilitet mellom sektorer som utfører forskning og andre sektorer enklere. 
  • Nye forskningspolitiske krav og en profesjonalisering av ledelsen i akademia ser ut til å ha ført til en sterkere detaljstyring av forskeres arbeidshverdag. Samtidig tegnes et bilde av en økende individualisering i sektoren. NIFU finner en spenning mellom denne detaljstyringen ovenfra og karrierebygging som et individuelt prosjekt nedenfra. 
  • Forskeryrket presenteres som en særegen type arbeid, i noen tilfeller en livsstil, og en jobb som krever innsats utover normal arbeidstid. Samtidig er flere forskere opptatt av å skape balanse mellom jobb og fritid. Forskernes dedikasjon og arbeidstid er et resultat av «kall»-mentalitet, men også indre og ytre forventninger til yrket. 

NIFU-rapport 2021:21 

For mer informasjon, kontakt:
Lina Ingeborgrud, forsker 2, Forskning & innovasjon
lina.ingeborgrud@nifu.no
(+47) 416 54 857