31 aug 2022

Varierende bruk av erfaringer fra tilskuddsordning

Arbeidet med tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling ved UiS kan bidra med erfaringer og kunnskap som kan være nyttige for lærerutdanningene ved fakultetet. Bruken av erfaringene varierer i undervisning, veiledning, utarbeiding av pensum og emnebeskrivelser.

Arbeidet med tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling ved UiS kan bidrar med erfaringer og kunnskap som kan være nyttige for lærerutdanningene ved fakultetet. Bruken av erfaringene varierer i undervisning, veiledning, utarbeiding av pensum og emnebeskrivelser.

Det viser en ny NIFU-rapport som undersøker hvilken betydning tilskuddordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring har hatt for lærerutdanningene og forskningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger.

Tilskuddsordningen er en nasjonal ordning som skal bidra til kompetanseutvikling i skole og barnehage basert på lokale behov. Gjennom forpliktende samarbeid skal høyere utdanningsinstitusjoner bistå barnehager, skoler og deres eiere med å identifisere sosiale og pedagogiske utfordringer og utvikle tiltak som svarer på dem.

Samarbeidene skal også, ifølge ordningens forskrift, bidra til kompetanseutvikling ved norske universiteter og høyskoler og dermed styrke lærerutdanningene.

Flere ansatte ved fakultetet opplever at deltakelse i partnerskap gir nyttige praksiseksempler som kan brukes i undervisningen, men at mer grunnleggende teoretiske og pedagogiske innsikter vanskelig kan inkorporeres.

Flere rapporterer også at arbeidet med ordningen går utover deres egen forskningstid og at det er noe uklart hvordan man kan kombinere forskning og samarbeid med skoler og barnehager.

Samtidig antyder undersøkelsen at arbeidet med ordningene har gitt forskningsideer, mulige arenaer for å implementere empiriske forskningsopplegg, og kontakter som kan være nyttige for forskningsprosjekter. Flere pekte på at det her er et potensial som burde utnyttes i enda større grad enn i dag, slik at ordningens nytteverdi for både utdanning og forskning blir større.

NIFU-rapport 2022:13 

For mer informasjon, kontakt:
Vegard Sjurseike Wiborg, forsker 2, Høyere utdanning
vegard.wiborg@nifu.no
(+47) 922 57 756