26 jun 2019

Velferdsforskningen med betydning for velferdssamfunnet

Beregninger fra NIFU viser at velferdsrelatert forskning og utvikling utgjør 4 prosent av all forskning ved norske universiteter, høgskoler og institutter. Velferdsforskningen brukes og får betydning for velferdssamfunnet, men mye av påvirkningen skjer over tid og gjennom indirekte bruk av kunnskapen.

Norge regnes blant verdens beste velferdssamfunn. Vi er på topp i FNs og OECDs rangeringer av levekår og blant de OECD-landene som bruker mest ressurser på helse og velferd. Betydningen av velferd gjenspeiles også i norsk forskning.

NIFU har tatt i bruk ulike metoder for å kartlegge sporene av norsk velferdsforskning. I tråd med oppdraget har instituttet sett spesielt på den forskningen som Forskningsrådet har støttet i perioden 2000-2014.

Studien viser at velferdsforskningen brukes og får betydning for velferdssamfunnet, men at mye av påvirkningen skjer over tid og gjennom indirekte bruk av kunnskapen. Forskerne finner også en god del indikasjoner på at velferdsforskningen holder et høyere faglig nivå enn det som har vært framsatt i en del tidligere evalueringer. Men fortsatt er det mange brukere som etterlyser bedre og mer kreativ bruk av metoder.

Noen av rapportens hovedfunn:

  • Totalt ble det bukt 1,4 mrd. kroner på velferdsrelatert forskning i UoH- og instituttsektoren i 2017
  • Velferdsforskningen har sitt klare tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskap generelt og sosiologi spesielt, mens bl.a. statsvitenskap synes mindre orientert mot velferdsforskning
  • Over tid har mer av velferdsforskningen blitt vridd fra instituttsektoren mot universiteter og høgskoler
  • 85 prosent av velferdsforskningen er finansiert av offentlige kilder
  • Intervjuer med sentrale brukere viser at velferdsforskningen har betydning for politikkutvikling, og den tas i bruk

Selv om denne studien har vist at norsk velferdsforskning har stor innvirkning på velferdssamfunnet, kan det pekes på flere punkter hvor både forskningen og dens effekter kan styrkes. Rapporten gir en rekke anbefalinger.

NIFU-rapport 2019:7

For nærmere informasjon, kontakt
Espen Solberg, forskningsleder, Studier av forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482