5 jun 2013

Velfungerende internship-ordning

Internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø oppfattes som svært velfungerende ut fra ordningens intensjoner. Modellen som er valgt for å sette fokus på praksisorienterte studieprogram, økt rekruttering og profilering synes å være vellykket.

 

 

På oppdrag fra Universitetet i Tromsø (UiT) har NIFU evaluert internship-ordningen våren 2013.

Formålet har vært todelt: Det ene målet har vært å undersøke oppfattet utbytte for studentene som har deltatt i internship-ordningen. Her relateres målet til opplevelser av studierelevans og læringsutbytte, forholdet mellom teori og praksis og nettverk og jobbmuligheter i regionen.

Det andre målet var knyttet til virksomhetene. Her dreide det seg om å undersøke oppfattet utbytte relatert til virksomhetenes profilering og rekruttering, tilgang på ny/fersk kunnskap, og opplevelsen av Universitetet i Tromsø som samarbeidspartner og samfunnsaktør.

Fungerer tilfredsstillende

UiT har hatt internship-ordning som studiemodell siden pilotprosjektet ved Norges Fiskerihøgskole 2006-2008. Den nåværende ordningen er organisert sentralt ved universitetet gjennom Senter for karriere og arbeidsliv (SKA). Da NIFU evaluerte ordningen våren 2013 hadde programmet involvert 121 studenter ved ulike studieprogram fordelt på 18 virksomheter.

Hovedinntrykket er at ordningen fungerer tilfredsstillende. I rapporten «Evaluering av internship-ordningen ved Universitetet i Tromsø» peker NIFU på enkelte områder som kan videreutvikles. Dette gjelder først og fremst utvikling av mer effektive informasjonskanaler for rekruttering, og utvikling av en kompetansemodell for de virksomheter som tar imot studenter.

Studiemodell flere kan lære av

NIFUs anbefalinger handler også om å forankre internship-ordningen i fagmiljøene. Dette er viktig for profilering av UiT som samfunnsaktør, for utvikling av et system for kunnskapsdeling mellom universitet og virksomhet, og for videre utvikling av studierelevans og læringsutbytte for studentene. En slik modell kan videreutvikles som et eksempel på en velfungerende og veldokumentert praksisorientert studiemodell også andre høyere utdanningsinstitusjoner kan lære av.

På bakgrunn av data fra dokumenter, Questback-undersøkelser og kvalitative forskningsintervjuer anbefaler NIFU at ordningen fortsetter.

NIFU-rapport 26-2013

For nærmere informasjon, kontakt
Asbjørn Kårstein,
asbjorn.karstein@nifu.no

Tone Cecilie Carlsten,
tone.cecilie.carlsten@nifu.no