4 jan 2013

Velfungerende system for anvendt forskning

Den norske modellen for anvendt forskning gir gode resultater. Men den står samtidig overfor flere utfordringer, spesielt når det gjelder behovet for fornyelse av norsk næringsliv.

Norge har et anvendt forskningssystem med mange aktører og et åpent marked for forskningstjenester. Det viser en ny rapport fra NIFU, som tar utgangspunkt i en omfattende sammenligning av forskningssystemene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland.

Rapporten bekrefter at forskningsinstituttene spiller en relativt stor rolle i det norske systemet, og at det norske systemet fungerer godt når det kommer til samarbeidsmønstre og relevans for brukerne. Innovasjonsdata viser at forskningsinstitutter er relativt hyppige innovasjonspartnere for norske bedrifter.

Samtidig peker rapporten på andre utfordringer for norsk forskning. Spesielt vises det til at forskningsmiljøene bør få større rom til å sikre fornyelse av norsk næringsliv. Videre framheves behovet for å gjøre forskningssystemet rustet til å møte de store samfunnsutfordringene.

– I det store og hele gir den norske modellen gode resultater, både i form av vitenskapelig publisering, sitering, samarbeid og internasjonalisering. Men vi ser et behov for at leverandørene av anvendt forskning får rom til å bidra til fornyelse, og ikke bare rette seg mot dagens kunnskapsbehov, forteller Espen Solberg, forsker ved NIFU.

Rapporten identifiserer også et potensial for at norsk forskning i større grad retter seg mot behov og brukere utenfor landets grenser.

Rapporten er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og skal tjene som bakgrunn for departementets arbeid med den kommende forskningsmeldingen. NIFU-rapporten bygger på et samarbeid med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og Dansk senter for forskningsanalyse (CFA) ved Universitetet i Aarhus.

NIFU-rapport 46-2012

For mer informasjon, kontakt
Espen Solberg, spesialrådgiver, statistikk og indikatorer
espen.solberg@nifu.no