5 des 2019

Vellykket innføring av Chromebooks

Innføringen av Chromebooks i askerskolen har båret frukter. – Ingen vil tilbake til PC-traller og datarom, sier forsker ved NIFU Cathrine Tømte.

I perioden 2017-2019 har Asker kommune gjennomført prosjektet «Digital læring i askerskolen». Satsingen innebar at alle elever fikk hver sin digitale enhet, en Chromebook til bruk i læring og undervisning. Som en del av satsingen iverksatte kommunen også et felles kompetanseløft for alle lærerne.

NIFU har fulgt prosjektet og dokumentert erfaringer og utfordringer underveis. I en sluttrapport oppsummerer NIFU funnene fra hele perioden og bygger videre på funn presentert i midtveisrapporten som ble publisert i 2018.

Studien viser at lærere både på ungdomsskolene og barneskolene opplever at innfasingen av Chromebook har bidratt til bedre arbeidsflyt og kommunikasjon.

Ved at hver elev har sin egen digitale enhet er det gode muligheter for å tilpasse undervisningen til elevene. NIFUs funn viser imidlertid stor variasjon i hvordan lærerne og skolene forstår sine muligheter og hvordan de agerer på disse.

– Lærere og elever gjør generelt utstrakt bruk av Chromebook i skolen, men vi finner at Chromebook brukes mest til individuelt arbeid og mindre til samarbeid, forteller Tømte.

Den største utfordringen NIFU har identifisert er det pedagogiske utviklingsarbeidet fremover. Det er fortsatt store forskjeller mellom lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. Spesielt gjelder dette i norsk- og matematikkfaget. Lærerne i matematikk henger mer etter når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, enn lærerne i norsk.

Ungdomsskoleelevene mener selv de har lært mye av å ha tilgang på egen Chromebook i forbindelse med undervisning og opplæring. De mener også å ha blitt gode på å mestre ulike digitale oppgaver. Skolehverdagen er enklere og mer lærerik.

Men til tross for at elevene selv opplever positivt læringsutbytte er det for tidlig å si noe objektivt om hvorvidt satsingen kan ha påvirket elevenes læringsutbytte.

NIFU-rapport 2019:27

Les også:

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine Tømte, forsker I, Studier av høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94