10 apr 2018

Vellykket opplæringsprogram for barnevernstjenesten

Men intensjonene med programmet og deltakernes forventninger samsvarer ikke helt.

For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt et opplæringsprogram – tjenestestøtten – fra og med 2017. På oppdrag fra Bufdir gjennomfører NIFU en evaluering av programmet. Rapporten, som er den første av to, tar for seg organiseringen, implementeringen og gjennomføringen av tjenestestøtten.

Programmet skal forbedre arbeidsmåten i barnevernstjenestene, ikke bare å øke den enkelte ansattes kompetanse. Opplegget skulle være praksisnært, der gruppearbeid med konkrete tema utgjorde hovedtyngden.

Evalueringen viser at organiseringen av utviklingen av tjenestestøtteprogrammet, implementeringen og gjennomføringen av programmet i det store og hele har fungert etter intensjonene. Deltakerne mente at gruppearbeider både innenfor de enkelte tjenestene og i grupper satt sammen på tvers av tjenestene var nyttig og interessant. Derimot uttrykte de gjennomgående at det faglige nivået var for svakt, og at de ikke lærte noe særlig mer enn de hadde gjort i grunnopplæringen.

NIFUs data indikerer at det ikke var fullt samsvar mellom intensjonene med programmet og deltakernes forventninger, noe som kan skyldes mangelfull informasjon til deltakerne i forkant av programmet. Vekslingen mellom plenumssesjoner og ulike former for gruppearbeid ga samlingene et noe hektisk preg, og deltakerne savnet muligheten til å gå mer i dybden når det var tema som engasjerte dem spesielt.

Forutsetningen om at deltakerne skulle arbeide på egen hånd mellom samlingene ble i liten grad oppfylt, og én av årsakene til dette var at deltakerne mente at de ikke klarte å kombinere dette arbeidet med løpende arbeidsoppgaver.

Den neste delrapporten vil omhandle deltakernes vurderinger av opplæringens kvalitet og relevans.

NIFU-rapport 2018:6

For mer informasjon, kontakt
Trude Røsdal, forsker II, Høyere utdanning
trude.rosdal@nifu.no
(+47) 960 94 032