3 Mar 2014

Vellykket strategi for å møte utfordringene til Helsefakultetet ved Universitetet i Tromsø

Strategiplanen til Det helsevitenskapelige fakultet («Helsefak») ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, har blitt godt fulgt opp og tjent som et nyttig verktøy i utviklingen av fakultetet i tråd med målsettingene.

Fra 2010 har Helsefak fulgt strategiplanen «Godt gjort er bedre enn godt sagt» for å videreutvikle fakultetet. Som ledd i arbeidet med å utarbeide en ny strategiplan for neste fireårsperiode har NIFU hatt i oppdrag å evaluere strategiplanen for perioden som er ferdig.

Strategiplanens fire områder er vurdert – utdanning, forskning og faglig utviklingsarbeid, formidling og samfunnskontakt og mennesket i organisasjonen. I tillegg har samspillet med regionale aktører blitt gjennomgått.

Strategiplanen har fungert svært bra for å utvikle formidlingsarbeidet ved Helsefak og for å skape en organisasjon preget av medarbeiderskap, medinnflytelse og trivsel. Helsefak blir sitert mer enn både Norgessnittet og verdenssnittet.

Helsefak har hatt betydelige utfordringer knyttet til fusjon av ulike faglige miljøer med ulik historie og ulike forutsetninger for å drive med forskning, undervisning og formidling. Strategiplanen framstår som et vellykket redskap for å adressere disse utfordringene.

NIFUs evaluering viser samtidig at de ansatte ved Helsefak oppfatter at organisasjonen er på riktig vei, og det samlete bildet av Helsefak er et fakultet med høy trivsel.

På den annen side har ikke Helsefak hatt godt nok gjennomslag på viktige nasjonale og internasjonale konkurransearenaer som SFF-konkurransen og i EUs rammeprogram. NIFU råder Helsefak til å lage mer spesifikke målsettinger i neste strategiperiode.

NIFU-rapport 2-2014

NIFU Arbeidsnotat 4-2014

For mer informasjon, kontakt
Kyrre Lekve, prosjektleder og assisterende direktør
kyrre.lekve@nifu.no
93 42 43 11 / 22 59 51 05