2 jun 2019

Velrennomert 50-åring

Har 50-årsjubilanten NIFU utført sitt samfunnsoppdrag? Ja, sier eksterne evalueringer. Vi har tatt et tilbakeblikk.

– NIFUs samfunnsoppdrag handler om å utvikle et solid, uavhengig og relevant kunnskapsgrunnlag for videreutviklingen av kunnskapspolitikken og kunnskapssamfunnet. For å utføre samfunnsoppdraget på en god måte må vi kombinere forskning med høy vitenskapelig kvalitet og pålitelig statistikkproduksjon med analyser, utredninger og evalueringer, som tar fatt i samfunnsutfordringene på våre områder, forteller NIFUs direktør Sveinung Skule.

– Det kan dreie seg om å skape et utdanningssystem med høy kvalitet og god sosial mobilitet, eller et forsknings- og innovasjonssystem som bidrar til omstilling og det grønne skiftet. Ikke minst må vi samhandle med brukerne på en slik måte at forskningen får «impact». Har vi klart det?, spør direktøren i jubileumsåret.

Siden selvvurderinger må tas med en klype salt har vi gått til de eksterne evalueringene for å finne uavhengige svar. Disse viser at NIFU har lykkes godt med samfunnsoppdraget, men også at det er forbedringsmuligheter.

Evalueringen i 2018: Til topps med UiO

Norges forskningsråd gjennomførte i 2018 en bred evaluering av norsk utdanningsforskning (UTDEVAL). Den omfattet 16 institusjoner over 1600 forskere, og er den første evalueringen som har sett på utdanningsforskning samlet. Både forskningens vitenskapelige kvalitet, relevans og samfunnseffekter ble vurdert.

Fra NIFU ble to forskergrupper meldt inn: studier av høyere utdanning og studier av grunnopplæring, som til sammen omfatter om lag 60 prosent av forskerne ved instituttet. Evalueringen viste at NIFU er det fremste forskningsmiljøet i Norge på området, sammen med Universitetet i Oslo. Topp-plasseringen omfatter både faglige og vitenskapelige resultater som publisering, sitering og internasjonalt samforfatterskap, og samfunnseffekter av forskningen.

«When the different parameters included in the evaluation are considered together, NIFU and the University of Oslo were awarded particularly strong scores and review” heter det i oppsummereringen av evalueringens hovedfunn.

For NIFU, som har samfunnsnytte som del av sitt DNA, er det viktig at det internasjonale evalueringspanelet slo fast at NIFU «appears to occupy a key position in-between academia and practice, and has conducted a number of studies which users explicitly mention as impactful».

Evalueringen i 2017: Forskning av høy relevans

Også evalueringen av de samfunnsvitenskapelige instituttene fra 2017, som omfatter alle instituttets fagområder, var positiv. Også den evalueringen ble gjennomført av et internasjonalt panel.  Instituttevalueringen konkluderte med at NIFU har en distinkt profil og en veldefinert rolle og nisje i forskningssystemet, at forskingen har høy relevans nasjonalt og til dels internasjonalt, og at instituttet har en viktig rolle i den nasjonale datainfrastrukturen innenfor forskning og utdanning.

Evalueringen i 2001: Overbevisende kjerneprodukt

Også i 2001 ble NIFU evaluert av et eksternt panel, bistått av det danske Evalueringsinstituttet.

«NIFU har et godt, solidt og overbevisende kerneprodukt og stærk kompetencer. NIFU leverer en dataproduktion der i international sammenhæng har en unik karakter og framstår som en solid og troværdig udreder. Også i forhold til forskningen leveres der et godt produkt med relevans for instituttets virkefelt. På den baggrund er det styregruppens oppfattelse at der er et stærkt fagligt fundament for den videre udviklingen av institutionen.»

Tidene var også andre i 2001. Evalueringsgruppen anbefalte en profil for fremtiden «der primært er fokuseret på udredning med islet av forskning».

– I ettertid kan vi konstatere at ikke alle anbefalinger står seg like godt, sier Sveinung Skule. Det gjelder å finne ut av ting selv.

– Evalueringene fra 2017 og 2018 viser også at det er mange forbedringsmuligheter. Det er fortsatt mye å gå på når det gjelder vitenskapelig publisering og kvalitet, sammenliknet med institutter og forskningsmiljøer som jobber på andre fagområder. Og vi kan bli bedre til å utnytte våre internasjonale nettverk bedre til å øke den internasjonale finansieringen. Men det er viktig for oss at det vi gjør er relevant for samfunnet og kunnskapspolitikken, avslutter Skule.

I år feirer vi at det 50 år siden NIFU ble formelt etablert. Fredag 14. juni markeres jubileet med konferansen «Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken» på DOGA i Oslo.