1 nov 2018

Verdens samlede FoU-investeringer mer enn doblet på 20 år

Generelt er det fremvoksende økonomier og mindre nasjoner som øker mest. USA er fortsatt verdens største FoU-nasjon målt i utgifter, men Kina har nå flest forskerårsverk i verden.

Gjennom 20 år har tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet blitt presentert gjennom de årlige utgivelsene av Indikatorrapporten. Fra og med 2018 blir dette tallgrunnlaget hovedsakelig presentert på nett.

Synteserapporten, et supplement til hovedkildene på nettet, viser hovedtrender for forskning, utvikling og innovasjon i Norge og internasjonalt.

Rapportens hovedfunn:

  • De siste 20 årene har verdens samlede FoU-investeringer mer enn doblet seg. Generelt er det fremvoksende økonomier og mindre nasjoner som øker mest.
  • Forskning og innovasjon er høyt på dagsordenen i mange land, og knyttes særlig til behovet for å møte store samfunnsutfordringer. Samtidig sliter mange land med trange offentlige budsjetter og begrenset handlingsrom. FoU-bevilgningene øker først og fremst i land hvor de samlede offentlige budsjettene vokser. Norge er ett av disse landene.
  • Foreløpige tall viser at veksten i norsk forskning fortsetter. I 2017 antas de samlede FoU-utgiftene å utgjøre nærmere 70 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,11 prosent av BNP.
  • I tidligere pilotundersøkelser har typisk 8 av 10 offentlige virksomheter rapportert at de er innovative. En ny undersøkelse av innovasjon i norske kommuner bekrefter dette bildet. Innovasjon i kommunene oftest oppstår etter initiativ fra egne ansatte og som svar på krav og utfordringer utenfra, mens det sjeldnere er drevet av politikk og strategier «ovenfra».
  • Norge er det landet i Norden som bruker mest offentlige ressurser på energirelatert forskning, utvikling og demonstrasjon. Spesielt for Norge er den store andelen rettet mot petroleum og CO2-håndtering. Ser vi på utført FoU, har petroleumsforskningen i Norge gått noe ned og flatet ut de siste årene, mens FoU for fornybar energi har økt.
  • Universiteter og høgskoler er sentrale aktører i forsknings- og innovasjonssystemet. Blant annet er det en klar sammenheng mellom personalets utdanningsnivå og bedrifters innovasjonsaktivitet.

Rapporten produseres i samarbeid mellom NIFU, SSB og Forskningsrådet. NIFU har det redaksjonelle ansvaret, ved seniorrådgiver Kaja Wendt og forskningsleder Espen Solberg. Også Innovasjon Norge, SIVA og Universitetet i Oslo er representert i redaksjonskomiteen.

Indikatorrapporten 2018: Overblikk og trender

For mer informasjon, kontakt
Espen Solberg, forskningsleder, Studier av forskning og innovasjon
espen.solberg@nifu.no
(+47) 951 19 482

Kaja Wendt, seniorrådgiver, Studier av statistikk og indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
(+47) 996 31 554