18 jan 2023

Vi trenger flere studier som undersøker konsekvenser av rasisme og diskriminering i sivilsamfunnsdeltakelse

Dette viser en ny NIFU-rapport der forskerne presenterer og oppsummerer nordisk forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på deltakelse i sivilsamfunnet og identifiserer kunnskapshull.

Deltakelse i sivilsamfunnet er her forstått som deltakelse i sosiale bevegelser og i frivillige organisasjoner som idrettslag, trossamfunn og fagforeninger.

Rapporten fant at idrettslag både kan bidra til integrering av innvandrere i sivilsamfunnet, og motsatt, til diskriminering og sosial ekskludering. Det ble påvist at personer med «utenlandsklingende navn» som henvendte seg til en fotballklubb fordi de var interessert i medlemskap opplevde diskriminering, noe som er i tråd med funn fra lignende felteksperimenter på rekruttering i arbeidslivet. Samtidig fantes noen indikasjoner på at idrettslag kan bidra til integrering.

Forskerne fant at hudfarge synes å være et viktig diskrimineringsgrunnlag. I tillegg viser funnene at også kjønn, i samspill med hudfarge og religion (i denne sammenheng islam) virker sammen i diskriminering på idrettsarenaer.

Rapporten viser også hvordan fagbevegelsen både kan motvirke og forsterke rasisme og diskriminering. Oppsummert har fagforeninger over tid sikret en progressiv utvikling i innvandringspolitikken, og en bedring av lønns- og arbeidsvilkår. For spørsmålet om representasjon, peker funnene på hvordan fagforeningene dras mellom behovet for en universalistisk og «fargeblind» diskurs om arbeiderklassens felles interesser, og en partikularistisk tilnærming, hvor arbeidstakere med ulik bakgrunn kan ha særinteresser som kan og bør representeres.

Det er behov for forskning som muliggjør mer avanserte analyser av konsekvenser av diskriminering og rasisme i sivilsamfunnet. Det gjelder særlig å undersøke ulike utfall for undergrupper, flerdimensjonal diskriminering og komplekse analyser av koblinger mellom rasisme, diskriminering og integrering.

Rapporten finner også kunnskapshull når det kommer til innvandreres og etterkommeres deltakelse i verv og funksjoner på ulike samfunnsarenaer. Dette kan også utvides til å undersøke deltakelse og erfaringer fra verv på andre arenaer enn de som er nevnt her, som for eksempel i borettslag, kulturliv og friluftsliv.

Les rapporten her: Konsekvenser av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet: En kunnskapsoversikt

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 1
sabine.wollscheid@nifu.no
+4791243773