25 jun 2019

Videregående opplæring i Østfold: Små forskjeller mellom gutter og jenter

Etter to år på videregående skole er det små forskjeller i kompetanseoppnåelse mellom gutter og jenter, og kjønnsforskjellene i prestasjoner mellom gutter og jenter fra ungdomsskolen opprettholdes.

NIFU gjennomfører et fireårig prosjekt hvor elevene som begynte i videregående skole i Østfold i august 2016 følges gjennom videregående opplæring ut skoleåret 2018-2019. Formålet er å etablere en bedre forståelse av hva som forklarer kompetanseoppnåelse, og å bidra til bedre gjennomføring av videregående opplæring i Østfold.

I delrapport 2, Det andre året, er elevene fulgt gjennom år to og inn i det tredje året. De viktigste funnene i delrapport 2 er:

Det er små forskjeller i kompetanseoppnåelse etter to år mellom gutter og jenter, og kjønnsforskjellene i prestasjoner mellom gutter og jenter fra ungdomsskolen opprettholdes gjennom to år i videregående, og forsterkes i svært liten grad.

Det er sterk sammenheng mellom kunnskapsgrunnlaget fra grunnskolen og elevenes skoleengasjement på den ene siden og kompetanseoppnåelse etter to år på den andre. Dette er viktige funn som kan brukes i forebyggende arbeid.

Elever presterer svært ulikt etter år to i videregående avhengig av hvilken ungdomsskole de har gått på, og hvilken videregående skole de har gått på. Rapporten spør om det er slik fordi det er varierende undervisningskvalitet mellom de ulike ungdomsskolene og de ulike videregående skolene.

Det er mange som slutter etter yrkesfaglig Vg2, og rapporten påpeker behov for tiltak for å hindre at så mange avbryter på dette punktet i videregående opplæring.

Det er flere sluttere som oppgir skoleeksterne forklaringer (bl.a. psykiske vansker, sykdom og arbeid) enn skoleinterne forklaringer (bl.a. feilvalg og skolelei). Rapporten spør om skolene har tilstrekkelig kompetanse til å jobbe for å holde unge med slike skoleeksterne forklaringer i skolen.

NIFU Arbeidsnotat 2019:11

For mer informasjon, kontakt:
Eifred Markussen, forsker 1, Grunnopplæring
eifred.markussen@nifu.no
(+47) 95 07 06 09