18 okt 2018

Videreutdanning for lærere – varierende utbytte

Mange av lærerne forteller om studier med høy kvalitet og god tilrettelegging ved skolen. Samtidig viser sammenlikninger med tidligere undersøkelser at opplevd læringsutbytte går noe ned.

Deltakerundersøkelsen 2018 er rettet mot lærere som tok videreutdanning i studieåret 2017/2018 i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Formålet med strategien er å bedre elevenes læring gjennom å styrke lærernes kompetanse. I alt 6000 lærere fikk tilbud om å ta videreutdanning i 2017/2018. Alle disse ble invitert til å være med i Del-takerundersøkelsen. Av disse besvarte totalt 60 prosent.

Høy andel uten studiepoeng
Matematikk, engelsk og norsk er de fagene flest studerer. Tre av fire lærere studerer ett av disse fagene. Det er stor variasjon i hvor mange studiepoeng lærerne har fra før i faget de studerer. En av tre har ingen studiepoeng fra før, mens omtrent like mange har mer enn 30 studiepoeng. Andelen som har studiepoeng fra før, er høyest blant de som tar matematikk og lavest blant de som studerer andrespråkspedagogikk og engelsk.

Mange studerer på grunn av ny kompetanseforskrift
Interesse for å lære mer om faget er det flest oppgir som grunn til at de tar videre-utdanning, i alt 38 prosent svarer dette. Andelen som svarer at de tar videreutdanning på grunn av ny kompetanseforskrift har økt betydelig de siste årene. I årets undersøkelse svarer 28 prosent slik, mot 26 prosent i 2017 og 9 prosent i 2016.

Last ned rapporten her: NIFU-rapport 2018:26

For mer informasjon, kontakt
Cay Gjerustad, stedfortredende forskningsleder, Grunnopplæring
cay.gjerustad@nifu.no
(+47) 936 38 313