31 jan 2019

Vitenskapelig ansatte fornøyd med eget karrierevalg

Vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler er stort sett fornøyde med eget karrierevalg, men dette betinges av hvor i karrierestigen man befinner seg.

En ny NIFU-rapport finansiert av Forskerforbundet belyser hvordan vitenskapelig ansatte i universiteter og høgskoler og forskningsinstitutter opplever egen arbeidssituasjon og oppgaver, karrierestruktur og organisering og styring i egen forskningsinstitusjon.

Undersøkelsen inngår i en internasjonal spørreundersøkelse under navnet APIKS (Academic Profession In a Knowledge Society) som er sendt til vitenskapelig ansatte i 30 land i løpet av 2018. Samme internasjonale undersøkelse, med til dels samme spørsmål, ble gjennomført i Norge av NIFU for ti år siden, den gang under navnet CAP (Changing Academic Profession).

Resultatene viser at rundt halvparten av de vitenskapelig ansatte er fornøyd med egne arbeidsvilkår og egen arbeidssituasjon, mens et betydelig mindretall – mellom en fjerdedel og en femtedel – er misfornøyd. De fleste er fornøyde med eget valg av karriere, og de fleste ville valgt samme karriere om igjen.

Forskere opplever stor faglig frihet og oppgir at de har interessante arbeidsoppgaver, men en femtedel av de som enda ikke har nådd toppen av den akademiske karrierestigen opplever karrieremulighetene som dårlige.

Gjennomgående viser undersøkelsen betydelige forskjeller mellom instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren når det gjelder forskningsaktiviteter, forventingene til de ansatte, og deres vurderinger av arbeidssituasjon, medvirkning og ledelse.

Undersøkelsen viser høy grad av stabilitet sammenliknet med den tilsvarende undersøkelsen for ti år siden, men det er eksempelvis endringer når det gjelder fornøydhet med ledelsen: En noe høyere andel er fornøyde med kompetansen til ledelsen og kommunikasjonen med ledelsen nå sammenliknet med for ti år siden.

Spørsmålene som handler om omstilling, inkludert fusjonsprosesser, viser at slike prosesser naturlig nok ikke skjer uten konsekvenser for de ansatte. Samtidig er det et stort spenn i hva slags endringer de opplever. Særlig mange oppgir at den administrative støtten har blitt dårligere, både for forskning- og utdanningsoppgavene. Det er også flere som opplever at relasjonen til nærmeste ledelse blir fjernere enn nærmere etter omstilling.

NIFU-rapport 2019:2

For mer informasjon, kontakt:
Silje Maria Tellmann, forsker 2, høyere utdanning
silje.tellmann@nifu.no
(+47) 412 14 556