NIFUs arbeid for å redusere belastningen på det ytre miljø

NIFU er sertifisert Miljøfyrtårn og følger styringssystemet i denne ordningen. Det innebærer at instituttet har vedtatt en miljøpolicy og en handlingsplan for å redusere virksomhetens samlede belastning på det ytre miljø. Policyen innebærer at NIFU skal arbeide for å redusere instituttets vesentlige påvirkninger på klima og miljø.

Aktiviteter og tiltak for å etterleve policyen er fastsatt i NIFUs handlingsplan for helse- miljø og sikkerhet. Det innebærer blant annet følgende mål og tiltak:

  • Etterleve intern innkjøpspolicy for å reduserer innkjøp til et minimum.
  • Ta hensyn til klima- og miljø ved innkjøp av varer og tjenester.
  • Sørge for at ansatte ikke reiser mer enn nødvendig.
  • Sørge for at ansatte velger miljøvennlige reisealternativ dersom mulig.
  • Redusere avfallsmengden og øke gjenvinningsgraden.
  • Føre statistikk over energibruk, og gjennomføre tiltak som reduserer energibruken.

Miljøfyrtårnansvarlig: Claes Lampi.

Se utdrag fra årsrapport 2023 om NIFUs miljørapportering.