Forskningsetikk

NIFU baserer sin forskning på høye etiske og metodiske standarder. Vi følger forskningsetikkloven og «Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi», utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). For mer informasjon, se:

Alle prosjekter meldes til NSD Personverntjenester for å sikre lovpålagte plikter knyttet til behandling av personopplysninger. For mer informasjon om NIFUs behandling av personopplysninger, se NIFUs personvernerklæring.

Prosjektresultater og prosjektrapporter er offentlig tilgjengelig såfremt annet ikke er avtalt. Publikasjoner er tilgjengelig på NIFUs nettsider og arkiveres normalt med Open Access i BIBSYS Brage.

For å sikre at forsknings- og utredningsoppdrag gjennomføres innenfor anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper, anbefaler NIFU bruk av Statens standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag.

NIFU har et stående Forskningsetisk utvalg som skal fremme kunnskap og arbeide forebyggende ved å sørge for internopplæring og gode ordninger for å ivareta forskningsetikk ved NIFU. Utvalget fungerer som NIFUs interne redelighetsutvalg og skal behandle eventuelle enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis. Eventuelle alvorlige saker skal behandles i Forskningsetisk utvalg i instituttsektoren (FEU) og/eller i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.