Likestilling og arbeid mot diskriminering

NIFU jobbet aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er en integrert del av NIFUs internkontroll og HMS-arbeid, og nedfelt i NIFUs handlingsplan for helse-, miljø og sikkerhet.

Arbeidet er en oppfølging av Likestillingsloven § 26 om å fremme likestilling og hindre diskriminering. (Aktivitets-og redegjørelsesplikten). Arbeidet foregår på følgende måte:

  1. NIFU kartlegger og undersøker om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Arbeidet foregår løpende og registreres på intranett.
  2. Eventuell risiko for avvik blir gjennomgått for å finne årsaker. Arbeidsmiljøutvalget utfører risikoanalysen.
  3. Det iverksettes tiltak for å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold.

Følgende områder vurderes: Rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utvikling/opplæring, tilrettelegging, kombinasjon av arbeid og fritid.

Vi ser blant annet på om det finnes diskriminering med tanke på lønn, ufrivillig deltid, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion og livssyn, etnisitet, omsorgsoppgaver, graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon.