Likestilling og arbeid mot diskriminering

NIFU jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er en integrert del av NIFUs internkontroll og HMS-arbeid, og nedfelt i NIFUs handlingsplan for helse-, miljø og sikkerhet.

Arbeidet er en oppfølging av Likestillingsloven § 26 om å fremme likestilling og hindre diskriminering. (Aktivitets-og redegjørelsesplikten). Arbeidet foregår på følgende måte:

 1. NIFU kartlegger og undersøker om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Arbeidet foregår løpende og registreres på intranett.
 2. Eventuell risiko for avvik blir gjennomgått for å finne årsaker. Arbeidsmiljøutvalget utfører risikoanalysen.
 3. Det iverksettes tiltak for å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold.

Følgende områder vurderes: Lønns- og arbeidsvilkår, deltidsarbeid, kjønnsbalanse, rekruttering, forfremmelse og karriereutvikling, tilrettelegging og opplæring, samt mulighet for kombinasjon av arbeid og familieliv.

Redegjørelse for 2021:

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

 • Lønns- og arbeidsvilkår: Det er ikke registrert noen forskjellbehandling av lønns- og arbeidsvilkår på bakgrunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion og livssyn, etnisitet, omsorgsoppgaver, graviditet eller foreldrepermisjon.
 • Midlertidig ansatte: NIFU hadde to midlertidig ansatte i 2021, henholdsvis en stipendiatstilling og en postdoc-stilling
 • Deltidsarbeid: Det er ingen i NIFU som arbeidet ufrivillig deltid i 2021. To ansatte jobbet deltid i 2021, men deltidsstillingene var frivillige.
 • Kjønnsbalanse: Pr. 31.12.2021 var det nøyaktig 50/50 kvinner/menn i NIFU. På områdenivå er variasjonene noe større, og det har derfor vært økt innsats ved rekruttering for å jevne ut dette.
 • Rekruttering ved kjønnsubalanse: Der stillinger skal lyses ut i områder med kjønnsubalanse legges det særlig vekt på muligheten for rekruttering av det underrepresenterte kjønn. Er det kvalifiserte søkere av begge kjønn skal minst en kvinnelig og en mannlig søker innkalles til intervju.

Del 2: NIFUs arbeid for likestilling og mot diskriminering

NIFU har etablert en egen handlingsplanen for likestilling, mangfold og inkludering. Den kan lastes ned på link nedenfor.

 • Rekruttering av mangfold: NIFU oppfordre i alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn. Ved rekruttering der det er kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn blir minst en av disse innkalles til intervju. I 2021 har NIFU ansatte med bakgrunn fra seks ulike land.
 • Sikre like muligheter til karriereutvikling: Det utarbeidet individuelle oppfølgings- og utviklingsplaner. Og det utarbeides oversikt kvinner og menns karriereløp, dvs hvor lang tid det i gjennomsnitt tar fra oppnådd phd til forsker 1-stilling.
 • Tilrettelegging: NIFU har en fadderordning med fokus på inkludering, samt universelt utformede kontorlokaler. I tillegg tilbyr NIFU norskopplæring for ansatte som ikke behersker norsk.
 • Uakseptabel adferd: NIFU har etablert tydelige rutiner for håndtering av uakseptabel adferd. Disse er tilgjengelig for alle på intranett.
 • Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv: NIFU praktiserer høy grad av fleksibilitet når det kommer til arbeidstider og tilstedeværelse. Det gir gode muligheter for å kombinere arbeid og familieliv.

Handlingsplanen for likestilling, mangfold og inkludering kan lastes ned her. (PDF)