Personopplysninger i NIFUs statistikkvirksomhet

1. Hvilke personopplysninger behandles?

Med NIFUs statistikkvirksomhet menes her NIFUs behandling av personopplysninger i følgende tre registre:

  • Forskerpersonalregisteret
  • Akademikerregisteret
  • Doktorgradsregisteret

Forskerpersonalregisteret er et register over personer som deltar i FoU-virksomhet ved forskningsinstitusjoner, herunder universiteter, høyskoler, helseforetak, forskningsinstitutter og andre institusjoner som driver FoU-virksomhet. Registeret er en del av den nasjonale FoU-statistikken, og hovedformålet med registeret er å lage statistikk, samt grunnlagsdata for analyseformål og forskning. Forskerpersonalregisteret danner blant annet grunnlag for beregning av FoU-årsverk for personale ved UH-institusjonene, samt for rapportering av aggregert statistikk om forskere i Norge til OECD og Eurostat.

Akademikerregisteret omfatter personer som har avlagt høyere utdanning, hovedsakelig på hovedfags- og mastergradsnivå, ved et norsk lærested. Registeret er opprettet på 1960-tallet (med egen konsesjon), og brukes i NIFU til statistikk over høyere utdanning, kandidatundersøkelsen hvert annet år og til påføring av utdanningsopplysninger i NIFUs Forskerpersonalregister, som er del av grunnlaget for den nasjonale FoU-statistikken.

Doktorgradsregisteret omfatter personer som har avlagt doktorgraden ved norske gradsgivende institusjoner gjennom alle tider. Registeret er del av den nasjonale FoU-statistikken, og anvendes til å produsere statistikk, og som grunnlagsdata for analyseformål og forskning.

For alle tre registre er NIFU databehandler og Norges Forskningsråd behandlingsansvarlig. Registrene inneholder ikke sensitive personopplysninger.

2. Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?

Registrene nyttes til statistikk, forskning og analyse.

3. Hva er grunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Behandlingen av personopplysningene anses å være nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse, jf. EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysninger til Forskerpersonalregisteret innhentes direkte fra de forskningsutførende enhetene i instituttsektoren og helseforetakene. For universiteter og høgskoler innhentes opplysningene via Database for høyere utdanning (DBH) hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). Opplysninger om forskerpersonalets høyeste utdanning hentes fra Akademikerregisteret og Doktorgradsregisteret.

Opplysningene til Doktorgradsregisteret og Akademikerregisteret innhentes via DBH/ Norsk senter for forskningsdata (NSD).

5. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

NIFU kan utlevere visse data til forskningsformål fra FoU-statistikkens registre, det vil si databaser hvor Norges forskningsråd er behandlingsansvarlig. Data utleveres etter søknad. For utlevering av data, må visse kriterier være oppfylt. Personnummer vil ikke under noen omstendighet bli utlevert. Les mer.

6. Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Opplysningene oppbevares så lenge NIFU er behandlingsansvarlig og/eller databehandler av registrene.