Strategi 2020-2025

Visjon: Forskning for et bærekraftig kunnskapssamfunn

Verdier: Uavhengighet – Faglig kvalitet – Relevans

Samfunnsoppdrag

NIFU utfører forskning og utarbeider statistikk som danner grunnlag for beslutninger og veivalg i utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken.
NIFUs arbeid kjennetegnes av solid vitenskapelig og statistikkfaglig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål.
NIFUs kunnskap og data formidles åpent og er lett tilgjengelige.

Hovedmål i strategiperioden

NIFU skal styrke posisjonen som det fremste norske miljøet for handlingsrettet og politikknær forskning på våre fagområder og oppnå internasjonal anerkjennelse ved å:

 1. Kombinere handlingsrettede og politikknære oppdrag og vitenskapelig kvalitet
 2. Styrke formidling og bruk av NIFUs statistikk, data og forskning, nasjonalt og internasjonalt
 3. Styrke deltakelsen i nordiske og internasjonale nettverk og forskningssamarbeid, og publisere i ledende tidsskrifter
 4. Utvikle NIFUs metodiske repertoar og kompetanse og utnytte nye datakilder
 5. Videreutvikle et attraktivt og stimulerende arbeidsmiljø

Prioriterte forskningstema i strategiperioden

 • Kvalitet i forskning, utdanning, og kompetanseutvikling
 • Forholdet mellom utdanning og arbeidsmarked, omstilling og livslang læring
 • Styring, organisering og ledelse i kunnskapssektoren
 • Samfunnseffekter av forskning, utdanning og innovasjonsinnsats
 • Forsknings- og innovasjonspolitikk knyttet til samfunnsutfordringer, samfunnsansvarlig- og åpen forskning
 • FoU- og innovasjonsindikatorer knyttet til bærekraft og store samfunnsutfordringer