Vedtekter

§ 1 Navn og rettslig stilling.

Navnet på stiftelsen: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

§ 2 Sete

Stiftelsens sete er i Oslo.

§ 3 Formål

Stiftelsens formål er å være et ledende institutt for studier av kunnskaps- og kompetanseutvikling, utdanning og kunnskapsformidling, forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Instituttet skal gjennom forskning, evaluering, analyse og statistikk fremme innsikt i hvordan kunnskap og kompetanse organiseres, utvikles, formidles og anvendes i samfunnet, nasjonalt som internasjonalt. Instituttet skal studere styring og organisering av kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling, læringsprosesser og nyskaping i alle deler av samfunnet. Instituttet skal være en uavhengig og kritisk kunnskapsprodusent, en aktiv dialogpartner og en offensiv premissleverandør for politikkutforming på områdene utdanning, forskning, innovasjon og kompetanseutvikling.

§ 4 Stiftelsen

NIFU er en uavhengig og selvstyrt stiftelse, som ikke har erverv til formål. Overskudd som oppnås gjennom virksomheten skal anvendes til realisering av stiftelsens allmennyttige formål. Stiftelsens grunnkapital er 1,0 mill. kr.

§ 5 Organisasjon

Stiftelsen ledes av styre og direktør.

§ 6 Styrets sammensetning

Styret består av 7-9 medlemmer:

  • Fem til seks medlemmer og to numeriske varamedlemmer oppnevnes av Norges forskningsråd etter innspill fra Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Vetenskapsrådet i Sverige og Forsknings- og Innovationsstyrelsen i Danmark.
  • Minst tre nordiske land skal være representert i styret.
  • Av og blant disse medlemmene oppnevner Norges Forskningsråd styrets leder og nestleder.
  • I tillegg velges inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer av og blant de ansatte etter regler som følger av stiftelseslovens bestemmelser.

Styret oppnevnes for en treårsperiode. Ingen av de oppnevnte styremedlemmene kan fungere som medlemmer av styret i mer enn seks år sammenhengende.

§ 7 Styrets ansvar og oppgaver

Styret forestår stiftelsens forvaltning etter stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. Styret skal påse at organisasjonen drives på en hensiktsmessig og effektiv måte i henhold til de formål og oppgaver som er angitt i disse vedtektene og innenfor de rammer som er gitt for virksomheten. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og stiftelsens virksomhet for øvrig. Spesielt tilligger det styret å:

  • sørge for at stiftelsen har forsvarlig økonomi og tilstrekkelige reserver
  • vedta strategier og budsjetter for kommende periode
  • avgi årsberetning og årsregnskap etter regnskapslovens bestemmelser
  • velge revisor
  • ansette direktør og fastsette direktørens lønn og myndighetsområde
  • fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelsen skal stå i rimelig forhold til det arbeid og det ansvar som følger med vervet.

§ 8 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad. Stiftelsens signatur kan tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9 Styrets møter

Styrets leder eller den lederen bemyndiger, innkaller til styremøte. Det skal innkalles til styremøte hvis det forlanges av minst halvparten av medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Direktøren deltar i styremøtene uten stemmerett. For øvrig gjelder Stiftelseslovens paragraf 9.

§ 10 Direktør

Direktøren har den daglige ledelsen av stiftelsen. Direktøren forbereder de saker som skal behandles av styret, og iverksetter dets vedtak.

§ 11 Endring av vedtektene

Endringer av disse vedtektene kan besluttes av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to møter med minst tre måneders mellomrom. Endringer i formålsparagrafen skal i tillegg godkjennes av Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd.

§ 12 Revisjon

Stiftelsens regnskaper revideres av autorisert revisor. Revisor skal påse at stiftelsens virksomhet er i samsvar med stiftelsens formål, at virksomheten drives på en økonomisk forsvarlig måte og at offentlige tilskudd nyttes etter forutsetningene.

§ 13 Oppløsning

Stiftelsen oppløses etter beslutning av styret med minst to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to styremøter sammenkalt med minimum tre måneders mellomrom. Beslutningen skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd. Stiftelsens midler skal, etter styrets nærmere beslutning anvendes slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig.