18. oktober 2018

Rekruttering til forskning i sykepleie

Med et helsevesen i stadig endring øker fokuset på forskningskompetanse i sykepleiefaget. Sykepleiere med doktorgrad anses som sentralt både for utvikling av klinisk praksis og utdanning. Samtidig viser resultater fra en ny kartlegging at det er et stort rekrutteringsbehov i Norge.
18. oktober 2018

Videreutdanning for lærere – varierende utbytte

Mange av lærerne forteller om studier med høy kvalitet og god tilrettelegging ved skolen. Samtidig viser sammenlikninger med tidligere undersøkelser at opplevd læringsutbytte går noe ned.
15. oktober 2018

Frokostseminar 1. november: Indikatorrapporten 2018 – innovasjon i endring

Er langtidsplanen realistisk? Hva er hovedtrendene i internasjonal FoU? Hvem er mest innovativ – næringslivet eller offentlig sektor? Få med deg de siste tallene, bakgrunnen og reaksjoner fra sentrale aktører.
12. oktober 2018

Frokostseminar onsdag 24. oktober: Påvirker patentreformer utviklingslandenes produktive kapasitet?

Nasjonale reformer har hatt som mål å fremme utviklingslandenes industrielle og teknologiske utvikling. Hvordan har reformene fungert?
12. oktober 2018

Stabile kjønnsforskjeller i skolen

Forskning viser at gutter er overrepresentert i flere negative statistikker i utdanningsløpet. Samtidig ble det påvist stabile kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner i favør av jenter over tid, noe som strider imot oppfatningen om økende kjønnsforskjeller.
8. oktober 2018

4 milliarder brukt på medisin- og helseforskning

Spesialisthelsetjenesten rapporterer om driftskostnader til forskning på nesten 4 milliarder kroner i 2017.
3. oktober 2018

Intervju i Forskning.no om evnerike barn

NIFU-forsker Jørgen Smedsrud har nylig levert en doktoravhandling om evnerike barn ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
3. oktober 2018

Utdanningsledelse ved norske høgskoler og universiteter

Til tross for at høyrere utdanning i Norge og internasjonalt har gjennomgått flere reformer de siste tiårene, viser resultater at strukturelle endringer på systemnivå ikke har hatt den største påvirkningen på mikronivå blant utdanningsinstitusjonene.
1. oktober 2018

Åpent R-QUEST-seminar 24. oktober: Forskningsetikk og kvalitet – henger de sammen i praksis?

Bidrar fokus på publisering i topptidsskrifter og jakt på høye siteringstall til brudd på normer for vitenskapelig praksis?