12. desember 2012

Entreprenørskapsutdanning gir ikke flere nyetableringer

Entreprenørskap i høyere utdanning synes ikke å føre til flere nyetableringer blant de nyutdannede. Det bidrar likevel til utvikling av entreprenøregenskaper som kan være nyttig for nyskapingsevnen i arbeidslivet.
12. desember 2012

Privat sektor tiltrekker seg humanister og samfunnsvitere

På oppdrag fra Samfunnsviterne har NIFU kartlagt rekrutteringen av nyutdannede samfunnsvitere og humanister til privat sektor. Veksten i tilgangen på nyutdannede humanister og samfunnsvitere lar seg absorbere av arbeidsmarkedet i stor grad takket være økende rekruttering til privat sektor.
11. desember 2012

Arbeidslivssamarbeid motiverer studenter og letter overgangen til arbeid

Kontakt og samarbeid mellom studenter og private og offentlige virksomheter i studietiden er svært vanlig. Hele 83 prosent av kandidatene ved norske læresteder som avla avsluttende grad våren 2011, hadde hatt én eller flere former for samarbeid med virksomheter i studietiden, og det er vanlig i alle fagområder. Slikt samarbeid oppfattes som nyttig av studentene og har positiv effekt på motivasjon, gjennomføring av studiene og for sysselsetting etter avlagt grad.
30. november 2012

Mest undersysselsetting blant sykepleierne

Sykepleiere er langt oftere undersysselsatt enn andre profesjonsgrupper. Også blant barnevernspedagoger, sosionomer og allmennlærere er det relativt mange undersysselsatte. Kvinner, de som har dårlige karakterer, innvandrere og de som arbeider i distriktene, opplever mer undersysselsetting enn andre. Det er mer undersysselsetting i offentlig enn i privat sektor.
30. november 2012

Ny GIV gir positiv karakterutvikling for de svakest presterende

Karakterutviklingen fra første termin til standpunkt er positiv for Ny GIV-elevene med lavest karakter (1) sammenlignet med karakterutviklingen for elever som ikke har deltatt i Ny GIV. Men for intensivelevene med karakteren 3 og høyere etter første termin, har karakterutviklingen vært negativ.
26. november 2012

Endringer i tidsbruk ved universitetene 1982-2008

Svein Kyvik ved NIFU har publisert en artikkel som undersøker endringer i tidsbruk ved norske universiteter i perioden 1982-2008 og sammenligner utviklingen med tilsvarende studier i Storbritannia, USA og Australia.
19. november 2012

De fleste mastergradskandidater raskt i arbeid

Men kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. Forskjellen er tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi.
16. november 2012

Tid til forskning blant universitetsansatte i 13 land

Svein Kyvik ved NIFU har sammen med Peter James Bentley ved Universitetet i Melbourne undersøkt variasjoner i tidsbruk til forskning blant universitetsansatte i 13 land.
15. november 2012

Kristendommen som nasjonal integrasjonsideologi

Idunn Seland ved NIFU har skrevet artikkelen som innleder tidsskriftet Prismet sitt temanummer om skolens formålsparagraf, religionsfaget i grunnskolen og læreplaner. Den tar for seg hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet.