23. april 2021

Hva forsker Norge på?

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2019 viser at helse og omsorg og energi er de største FoU-områdene med henholdsvis 12 og 11 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU.
23. april 2021

Økt ledighet blant nyutdannede under koronapandemien

Under koronapandemien har nyutdannede med mastergrad opplevd vanskeligere inngang på arbeidsmarkedet.
16. april 2021

Erfaringer med obligatoriske oppgaver og studenters læring

Obligatoriske oppgaver er blitt en vanlig del av studieløpet, men det er lite forskning på studentenes erfaringer med slike oppgaver. En ny artikkel viser at studenter foretrekker oppgaver med faglig innramming og mulighet for dybdestudium.
16. april 2021

Godt utbytte fra lærerspesialistutdanningen

Lærere opplever at lærerspesialistutdanningen gir godt utbytte. Studenter anser arbeidskravene som relevante og kompetanseutviklende. Samtidig etterlyses verktøy for å skape endringsprosesser i skolen.
14. april 2021

Kartlegging av udokumentert kompetanse

En studie gjennomført for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) konkluderer med at arbeidstakere opparbeider seg mye kompetanse som ikke er dokumentert.
13. april 2021

NIFU igang med Tidsbruksundersøkelsen 2021

NIFU og NOKUT har i år (som ved forrige undersøkelse i 2017) slått sammen Tidsbruksundersøkelsen og Underviserundersøkelsen. Kvaliteten på undersøkelsene avhenger av høy svarprosent, og vi håper at mange setter av tid til å svare.
13. april 2021

Stor økning i publiseringsvolumet ved mange av de fusjonerte lærestedene

I et nytt «Policy-brief» analyserer forskere fra NIFU hvordan forskningsaktiviteten ved institusjonene har utviklet seg målt gjennom vitenskapelig publisering.
13. april 2021

– Omleggingen til digital undervisning i universitets- og høgskolesektoren har hatt en pris

Omfattende NIFU-rapport viser hvordan studenter og forskere har opplevd koronasituasjonen.
12. april 2021

NIFU-webinar 13. april: Hvordan har norske universiteter og høyskoler blitt påvirket av Covid-19?

Hvordan har de høyere utdanningsinstitusjonene håndtert koronaepidemien? Hvordan har situasjonen påvirket utdanning og forskning? Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre?