18. desember 2019

Flere lærere fører ikke nødvendigvis til økt læringsutbytte

Litteraturgjennomgang: Funn fra norske studier samsvarer med resultater fra internasjonal forskning. Flertallet finner ingen eller liten effekt av økte lærerressurser på læringsutbytte. Samtidig viser forskningen det finnes noen unntak.
17. desember 2019

NIFU søker administrerende direktør

Vi søker en administrerende direktør som sammen med instituttets medarbeidere kan styrke og videreutvikle NIFU som et nasjonalt og internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innenfor studier av utdanning, forskning, innovasjon og kompetanse.
17. desember 2019

Betydningen av sted, rom og tid for ungdoms gjennomføring av videregående skole

Norsk forskning har i liten grad fokusert på de store forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike deler av landet. Flere NIFU-forskere har sett nærmere på denne problemstillingen i et nytt temanummer.
16. desember 2019

Høyt læringsutbytte med videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse

Lærere som har tatt videreutdanningen Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK) forteller om høyt læringsutbytte – høyere enn lærere som har tatt andre nettstudier og andre fag.
13. desember 2019

Dekker et udekket kompetansehevingsbehov

Arbeidstakere uten formell kompetanse og som har et behov for en bestemt type oppfølgning, kan dra fordeler av at man nå legger til rette for fagopplæring i Kompetansepluss.
11. desember 2019

Å ta hele utdanningen i utlandet gir gevinst på arbeidsmarkedet

Personer som har tatt hele utdanningen i utlandet gjør det noe bedre på arbeidsmarkedet enn personer uten utvekslingsopphold.
10. desember 2019

Nytt nummer av Forskningspolitikk

Julenummeret av Forskningspolitikk inneholder mye interessant stoff for dem som er opptatt av forskning, høyere utdanning, innovasjon og tilhørende politikkområder.
5. desember 2019

Vellykket innføring av Chromebooks

Innføringen av Chromebooks i askerskolen har båret frukter. – Ingen vil tilbake til PC-traller og datarom, sier forsker ved NIFU Cathrine Tømte.
2. desember 2019

Fagskoleutdanning, hva særpreger den?

En ny rapport fra NIFU har sett på hva som danner grunnlaget for den kunnskapen og de ferdigheter studentene tilegner seg gjennom en fagskoleutdanning.