9. januar 2020

Profesjonsutdanninger og forskning

Profesjonsutdanningene ved universiteter og høgskoler møter særegne organisatoriske utfordringer når de skal innfri økte forventninger om forskning.
8. januar 2020

Fornøyd med rektorutdanningen

Den nasjonale rektorutdanningen for skoleledere oppleves som et relevant tilbud av høy kvalitet. Deltakere mener selv at de har endret egen praksis og synet på seg selv som leder, etter gjennomført utdanning.
8. januar 2020

Private virksomheter i nordiske land og deltakelse i EUs rammeprogrammer

Er det en sammenheng mellom kjennetegn ved nordiske virksomheter og deres deltakelse?
2. januar 2020

Seminar 14. januar 2020: Videregående opplæring i Oslo – ulike modeller for fordeling av skoleplasser

Inntaksutvalget og NIFU inviterer til seminar med diskusjon av modeller for inntak til videregående opplæring i Oslo.
19. desember 2019

Indikatorrapporten på engelsk

NIFU har laget en engelsk kortversjon av Indikatorrapporten 2019.
18. desember 2019

Økende konsentrasjon av forskningsmidler

I mange land blir en større andel av forskningsmidlene konsentrert på færre aktører. Hva er det som driver denne utviklingen? Og hva er argumentene for og mot økt konsentrasjon?
18. desember 2019

Flere lærere fører ikke nødvendigvis til økt læringsutbytte

Litteraturgjennomgang: Funn fra norske studier samsvarer med resultater fra internasjonal forskning. Flertallet finner ingen eller liten effekt av økte lærerressurser på læringsutbytte. Samtidig viser forskningen det finnes noen unntak.
17. desember 2019

NIFU søker administrerende direktør

Vi søker en administrerende direktør som sammen med instituttets medarbeidere kan styrke og videreutvikle NIFU som et nasjonalt og internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innenfor studier av utdanning, forskning, innovasjon og kompetanse.
17. desember 2019

Betydningen av sted, rom og tid for ungdoms gjennomføring av videregående skole

Norsk forskning har i liten grad fokusert på de store forskjellene i frafall og valg av yrkesfag mellom ulike deler av landet. Flere NIFU-forskere har sett nærmere på denne problemstillingen i et nytt temanummer.