12. juli 2019

Kjønnsforskjeller i internasjonalt forskningssamarbeid

Forskning involverer i økende grad internasjonalt samarbeid som kan ha mange positive effekter, både kunnskapsmessig og for forskernes karriereutvikling. Er det forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder graden av forskningssamarbeid?
5. juli 2019

NIFU søker samfunnsforskere

Er du forsker eller analytiker som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og kunnskapspolitikk?
28. juni 2019

– Digital utvikling viktig i lærerutdanningen

Lærerutdannere mener den digitale utviklingen bidrar til å endre arbeidsmetoder, gir økt tilgang til og deling av faglig kunnskap og til å forandre lærerrollen.
26. juni 2019

SFF-ordningen skal evalueres

NIFU skal bidra til evalueringen av ordningen Sentre for fremragende forskning (SFF) – Forskningsrådets fremste virkemiddel for å støtte opp om ledende forskningsmiljøer.
26. juni 2019

Skal evaluere implementering og konsekvenser av lærertetthetsnorm

NIFU har vunnet oppdraget med å gjennomføre den forskningsbaserte evalueringen av norm for lærertetthet. Evalueringen skal gi kunnskap om etterlevelse av reglene om lærertetthet, struktur- og styringseffekter og resultater av norm for lærertetthet.
26. juni 2019

Velferdsforskningen med betydning for velferdssamfunnet

Beregninger fra NIFU viser at velferdsrelatert forskning og utvikling utgjør 4 prosent av all forskning ved norske universiteter, høgskoler og institutter. Velferdsforskningen brukes og får betydning for velferdssamfunnet, men mye av påvirkningen skjer over tid og gjennom indirekte bruk av kunnskapen.
25. juni 2019

Videregående opplæring i Østfold: Små forskjeller mellom gutter og jenter

Etter to år på videregående skole er det små forskjeller i kompetanseoppnåelse mellom gutter og jenter, og kjønnsforskjellene i prestasjoner mellom gutter og jenter fra ungdomsskolen opprettholdes.
24. juni 2019

Forskning på psykisk helse utgjorde 1,4 milliarder kroner i 2017

Norske forskningsmiljøer brukte 1,4 milliarder kroner på FoU innenfor psykisk helse i 2017. Dette utgjorde ca. 4 prosent av den totale forskningsinnsatsen i Norge (når næringslivet er holdt utenfor).
21. juni 2019

Behov og potensial for samarbeid mellom varehandel og høyere utdanning

Behovet for høyere utdanning og ny kunnskap i varehandelsektoren vil bli større. Allerede i dag finnes det kontaktflater det er mulig å bygge et bredere samarbeid på.