29. juli 2018

Etterspør høy språkkompetanse

En ny rapport påpeker at arbeidslivet etterspør høy språkkompetanse og norsk fagspråk. Likevel får dette samfunnsbehovet mindre oppmerksomhet enn utdanningspolitiske mål om å internasjonalisere norsk høyere utdanning.
28. juni 2018

Nytt om vurdering i norskfaget

Et forsøk viser at det ikke er forskjeller i standpunktkarakterer mellom elever som har deltatt i forsøk med færre halvårskarakterer i norsk, og elever som ikke har deltatt i forsøket.
25. juni 2018

Første kapittel av Indikatorrapporten 2018 er publisert: Samlet FoU-innsats utgjorde 63 milliarder i 2016

Her omtales Norges samlede innsats til forskning og utvikling (FoU), samt mer detaljerte beskrivelser av FoU-innsatsen innenfor hver av de tre FoU-utførende sektorene næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
22. juni 2018

Tjenestestøtteprogrammet: mindre relevant, men også motiverende

For å styrke kompetansen i det kommunale barnevernet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) iverksatt flere tiltak. På oppdrag fra Bufdir har NIFU gjennomført en evaluering av ett av disse tiltakene: tjenestestøtteprogrammet.
20. juni 2018

Nødvendig med bedre kunnskapsgrunnlag for å styrke arbeid med realkompetansevurdering

Det gjøres mye arbeid med å vurdere realkompetanse i dag. Men det gjenstår mye både i arbeidslivet og utdanningssystemet før det er etablert et velfungerende nasjonalt system for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse.
15. juni 2018

Oslo katedralskole og kulturell kapital

Oslo katedralskole har i mer enn 850 år sluset elevene inn i samfunnets eliteposisjoner. Skolen holder fortsatt stand. Hvordan er det mulig, i det egalitære Norge?
15. juni 2018

Gleder seg til naturfag, men ikke til matematikk

Elever på 9. trinn både gleder seg til og synes naturfagstimene er morsomme, men viser mindre interesse for matematikktimene.
13. juni 2018

Grønne grenser mellom klasser

Holdninger knyttet til miljøsaken er med på å skape symbolske skillelinjer mellom klasser. Men den miljøbevisste middelklassen nedtoner forskjeller med meningsmotstandere i sosiale møter, ofte motivert ut ifra et ønske om å ikke skade miljøsaken de brenner for.
11. juni 2018

Teknologi i skolen

Til tross for uforutsigbarheter i forbindelse med utprøving og innføring av ny teknologi i skolen, kan prosjekterfaring vise til enkelte mønstre og avgjørende faktorer. Disse kan være nyttige i arbeidet med nye, fremtidige prosjekter.