15. mars 2013

Norway and EU Liberalization: Innovation and Policy in the Norwegian Defence Industry

During this workshop researchers will present their findings on how the Norwegian defense industry is changing. This is the final workshop related to the INNDEF project, investigating innovation in the Norwegian defense industry.
15. mars 2013

Historie – et guttefag?

Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo, preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel av professorene er kvinner. Dette er en kjønnsubalanse som også preger historiefaglige miljøer ved andre norske høgere utdannings- og forskningsinstitusjoner.
14. mars 2013

Fagseminar: Kunnskapsløftet som utdanningsreform

Hvordan skal vi egentlig forstå Kunnskapsløftet som utdanningsreform? Velkommen til fagseminar om Kunnskapsløftet som utdanningsreform, torsdag 4. april kl 1500 - 1800 hos NIFU
14. mars 2013

Norge en stor nasjon i marin- og havbruksforskning

Norsk forskning har hatt stor innflytelse på kunnskapsutviklingen internasjonalt. I fagfeltet fiskeri- og havbruksforskning utmerker Norge seg ved å ha høyest siteringsindeks av samtlige land. Også i marin- og ferskvannsbiologi er de norske publikasjonene høyt sitert og Norge rangerer som nummer to etter Danmark.
12. mars 2013

Ambisiøs satsning fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Forskningsprogrammet FYSIOPRIM vurderes som et godt, men samtidig utilstrekkelig virkemiddel for å innfri Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter sin målsetting om å bidra til langsiktig og offentlig finansiert forskning i primærhelsetjenesten.
12. mars 2013

Kandidatundersøkelse for fagskoleutdanninger

NIFU sender i disse dager ut spørreskjema til ca 4300 personer som fullførte en fagskoleutdanning i vårsemesteret 2012.
12. mars 2013

Kombinasjonen videreutdanning og jobb-bytte gir økt inntekt og yrkesstatus

En ny studie av livslang læring i norsk arbeidsliv viser at deltakelse både i formell videreutdanning og opplæring som ikke gir formell kompetanse, har positive effekter både på inntekt, yrkesstatus og yrkesdeltakelse. Men samtidig forsterkes sosiale forskjeller. I næringer med mye videreutdanning er effekten på produktivitetsnivået positiv.
8. mars 2013

Riktige, men forsiktige forskningsskritt

- Forskningsmeldingen gir et godt utgangspunkt for langsiktighet og koordinering. Den signaliserer tydeligere nasjonal arbeidsdeling og at forskningsressursene skal konsentreres mer, mener Sveinung Skule. NIFUs direktør mener forslaget om en langtidsplan for forskning vil flytte debatten fra hvor mye penger som brukes til hvordan pengene brukes på forskning.
7. mars 2013

Undersøkelse av personer som fullførte masterutdanning ved universitetene våren 2010

I de nærmeste dagene mottar vel 3000 personer som fullførte en masterutdanning ved universitetene vårsemesteret 2010, en henvendelse om å delta i en spørreundersøkelse.