13. februar 2013

Styrker samarbeid mellom skoler og bedrifter

NHO-prosjektet Næringsliv i skolen styrker samarbeidet mellom skoler og bedrifter. Jørgen Sjaastad ved NIFU mener det fremdeles er uutnyttet potensial i et tettere samarbeid mellom myndighetene og NHO på dette feltet.
6. februar 2013

Hvorfor de fleste helsefagarbeiderelevene ikke går ut i lære

Å gå fra Vg2 helsefagarbeider til påbygg anses som like normalt som å gå ut i lære det tredje året. Lærlinger har også opplevd det som problematisk å få jobb etter læretida, noe som gjør at flere helsefagarbeiderelever velger påbygging fremfor å gå ut i lære.
6. februar 2013

Doktorgradsstatistikk for 2012: Flere avlagte grader, flere utlendinger, flere kvinner

I 2012 ble det avlagt 1461 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler – 10 prosent flere enn i 2011. Andelen utlendinger blant doktorandene er økt til 35 prosent, og i 2012 var det like mange kvinner som menn som avla doktorgraden.
4. februar 2013

Norsk entreprenørskap på topp i Norden

Norge har flest unge, hurtigvoksende selskaper blant alle de nordiske landene. Vi har også høyest andel oppstartsbedrifter. Samtidig viser tall at Norge totalt sett har de dårligste vilkårene for entreprenørskap i Norden. Dette er resultater fra undersøkelsen Nordic Growth Entrepreneurship Review som har sett på vekst i sysselsetting blant nordiske bedrifter i treårsperioden 2007-2009.
3. februar 2013

Flere elever står i fare for å falle ut av skolen

Nesten halvparten av skolene har elever som står i fare for å falle ut. Andelen har steget til 48 prosent fra 43 prosent i 2010. Dette gjelder for alle de videregående skolene og 80 prosent av ungdomsskolene. Mer overraskende er det at hver fjerde barneskole også har slike elever. Det viser den siste undersøkelsen NIFU har gjennomført i norske skoler. Undersøkelsen er ledd i "Spørsmål til skole-Norge" som NIFU gjennomfører for Utdanningsdirektoratet to ganger i året.
30. januar 2013

Sammenlikning av produktivitet på tvers av fagområder

NIFU-forskerne Fredrik Niclas Piro, Dag W. Aksnes og Kristoffer Rørstad har fått publisert en artikkel i Journal of the American Society for Information Science and Technology hvor forskningsproduktivitet sammenliknes på tvers av fagområder. Innenfor hvert fagområde er det også studert variasjoner med hensyn til vitenskapelig stilling, alder og kjønn.
29. januar 2013

Godt grunnlag for nye sentre for fremragende utdanning

Etableringen av sentre for fremragende utdanning synes å være solid faglig forankret og med støtte i universitets- og høgskolesektoren. Modellen som ble valgt for utlysning og vurdering av søknadsmiljøer i forbindelse med det første senteret, synes å danne et godt grunnlag når det nå skal etableres nye sentre.
25. januar 2013

Læring og innovasjon i arbeidslivet

NIFU har invitert både næringsliv, akademia og forskere til en egenfinansiert workshop for å diskutere innovasjon og kunnskapsutvikling i næringslivet.
23. januar 2013

Norske bedrifter generelt positive til lærlinger

Mens det på begynnelsen av 1970-tallet årlig ble tatt inn bare 2-3000 lærlinger i norske bedrifter, er dette i dag økt til 18-19 000. I internasjonal sammenheng er denne veksten trolig ganske enestående. Spørsmålet er hva som skal til for å få ordningen til å fortsette å vokse, noe som er en av betingelsene for at dagens modell for videregående, yrkesrettet opplæring skal være effektiv.