25. februar 2019

Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016.
13. februar 2019

Læring i arbeidslivet og jobbrelatert opplæring

Flere NIFU-forskere har publisert en rekke artikler i nyeste spesialutgave av International Journal of Lifelong Education om jobbrelatert opplæring og voksnes deltaking i læring i arbeidslivet.
13. februar 2019

Usikkert om elever er blitt mer motiverte og mestrer bedre

Satsingen Ungdomstrinn i utvikling har slått godt an blant skoleeiere og -ledere og ført til mer samarbeid og erfaringsdeling på skolene. Men det er uklart om undervisningen er blitt mer praktisk og variert.
12. februar 2019

Kan siteringsindikatorer brukes til å vurdere forskningskvalitet?

Siteringer brukes i økende grad som indikatorer når forskning evalueres. I en ny artikkel argumenteres det for at siteringer kan si noe om vitenskapelig innflytelse, men ikke om andre aspekter ved vitenskapelig kvalitet.
12. februar 2019

Hva vet vi om sammenhengen mellom fagmiljøenes størrelse og utdanningskvalitet?

En ny gjennomgang av internasjonal forskningslitteratur viser at det er vanskelig å finne evidens for sammenhenger mellom fagmiljøenes størrelse og utdanningskvalitet.
11. februar 2019

Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med strukturreformen

Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen løfter NIFU frem noen sentrale utfordringer for å nå målene med strukturreformen på nasjonalt nivå.
8. februar 2019

Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak?

Det er en generell forventning å se eksamenskarakterer og standpunktkarakterer i sammenheng, og det forventes ofte samsvar mellom disse to vurderingsformene. Samtidig er disse to typene karakterer satt på helt ulike premisser.
5. februar 2019

Snart 40 år med studier av fusjoner i UH-sektoren

NIFU har gjennomført en rekke forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer av strukturreformer, sammenslåinger og omorganiseringer i universitets- og høgskolesektoren siden tidlig på 1980-tallet.
31. januar 2019

NTNU på rett vei

NTNU-fusjonen har bidratt til større utdannings- og forskningsmiljøer med bredere kompetanse, mer attraktive bachelorstudier og bedre organisert forskningsinnsats. Faglig bredde har gitt nye muligheter for samarbeid med nasjonalt og regionalt arbeidsliv.